اسامی دانشجویان دکتری اسامی دانشجویان دکتری

شماره نام نام خانوادگی عنوان رساله اساتید راهنما اساتید مشاور ایمیل تاریخ ورود گرایش عکس
1 احمد  افشار

ارائه روشی برای وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین گرمایی

نوروزی

مرادزاده

پرخیال

aafshar.m@gmail.com

1391 اکتشاف
2 غلامرضا الیاسی

مدلسازی و ارزیابی روشهای نوین پتانسیل یابی معدنی ذخایر مس پرفیری در مقیاس ناحیه ای، کمربند دهج- ساردوئیه ( استان کرمان )

بحرودی   ghrelyasi@yahoo.com 1391 اکتشاف
3 رزگار بدری

بررسی مکانیسم جذب   و ایتریم به روش فلوتاسیون کلوییدی

نوع پرست 

قراباغی

  rezgarbadri08@yahoo.com 1391 فراوری
4 وحید  رادمهر

توسعه روش ریاضیاتی در ارزیابی چیدمان مدارهای جدایش مواد معدنی

شفائی 

نوع پرست

 

vahidradmehr1@gmail.com 1391 فراوری  
5 فرزانه رضایی

برآورده پاره‌ای از ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگ مخازن کربناته با استفاده از فیزیک سنگ رقومی

معماریان

دوسو

بنی اسدی farzaneh.rezaei@gmail.com 1391 اکتشاف
6 عماد خراسانی

ارزیابی پایداری شیروانی مخلوط با استفاده از مدلسازی فیزیکی و عددی

امینی

حسینی

  emad.khorasani@ut.ac.ir 1392 مکانیک سنگ
7 یاسر  سلیمی دلشاد

بررسی اثر هیسترسیس برخواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی

مرادزاده

کاظم زاده

مجدی

پورافشاری

salimidelshady@ripi.ir

  اکتشاف  
8 مجید شاه حسینی مدلسازی عددی مسیرهای ترجیحی جریان غیراشباع در انباشته های باطله معادن دولتی  

md.shahhosseini@gmail.com

  اکتشاف
9 محی الدین  محمدپور

مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی با استفاده از توسعه مدل توابع باور شاهد

بحرودی عابدی M_mohammadpour@ut.ac.ir 1394 اکتشاف معدن
10 وحید معاذالهی

ارائه یه مدل محیط پیوسته معادل برای تعیین خواص مکانیکی توده سنگ ناهمسانگرد

مجدی   V.Maazallahi@ut.ac.ir  1394 مکانیک سنگ
11 امیر

معبودی باویل علیایی

شبیه سازی مولکولی نانو ذرات آبران به عنوان کلکتور در شناورسازی کانی ها

نوع پرست

قراباغی

واسکوز amirmabudi @ut.ac.ir 1394 فراوری
12 صابره نظری

بررسی مکانیزم فلوتاسیون ذرات درشت کوارتز با استفاده از نانو- مکروحباب ها

شفائی

قراباغی

احمدی

شهبازی

nazari.sahar64@yahoo.com

  فرآوری
13 مرتضی  اکبری عیین خواص شیمی سطح و مدل سینتیکی فلوتاسیون کانی توریت

شفائی

خانچی

  makbari5992@gmail.com   فراوری  
14 علی

ابتداعی قلایی

مطالعه و بررسی فرآبند پرعیارسازی کانسنگ روی کربناته در سیکلون واسطه سنگین با شبیه سازی چندفازی بر پایه کوپل روش های مدلسازی اجزای گسسته و دینامیک سیالات محاسباتی

فرزانگان

آکدوغان

غضنفریان Ebtedaei@ut.ac.ir 1393 فرآوری
15 سعید بهرامی

ارائه روشی برای شبیه سازی ناهمگنی در مسائل چندمتغیره هیدروژئولوژی زیست محیطی

دولتی

بحرودی

  saeed.bahrami680920@gmail.com 1393 اکتشاف
16 هادی

حقگویی کوهی

مدل سازی فیزیکی، تحلیلی و عددی شکست واژگونی ثانویه

امینی کارگر h.haghgouei@ut.ac.ir 1393 مکانیک سنگ
17 بابک  رجبی نسب

مدلسازی سه بعدی ژئومتالورژیکی در معدن سنگ آهن سنگان با استفاده از شبیه سازی چند متغیره زمین آماری

اصغری گل محمدی b.rajabin@ut.ac.ir  1393 اکتشاف
18 آیسان رمادی

بررسی مکانیزم تاثیر امواج اولتراسونیک بر فلوتاسیون کانیهای اکسیده روی

نوع پرست

شفائی

جوزانی Aisan.ramadi@gmail.com 1393 فراوری
19 جمال  زادهش  

حسینی

امینی

 

j.zadhesh@gmail.com

  مکانیک سنگ
20 علیرضا زجاجی

شبیه سازی کلاسیفایرهای مارپیچی بر پایه تلفیق روش های اجزاء گسسته و دینامیک سیالات محاسباتی

فرزانگان   alirezazojaji227@gmail.com   فرآوری
21 وحید  سلطان محمدی

بررسی تاثیر خردایش پالس الکتریکی ولتاژ بالا بر کاهش گوگرد کنسانتره سنگ آهن های پرسولفور به روش فلوتاسیون

نوع پرست  

vs_mohammadi@yahoo.com

  فرآوری  
22 فوژان شفایی مدلسازی و پایش انتقال جرم و جریان سیال تحت تاثیر فرآیند الکتروسینتیک به کمک روش ژئوالکتریک در باطله های فرآوری

دولتی

بحرودی

  shafai.foojan@gmail.com 1393 اکتشاف  
23 جعفر شهریور قوزللو ارائه مدل سینتیکی جذب کمپلکس طلا بر نانو گرافن صفحه ای    

jafarshahrivar@gmail.com

  فرآوری  
24 یاسر معظمی بررسی سینتیک انحلال کالکوپیریت با استفاده از مایعات یونی

شفائی

قره باغی

  yaser.moazzami@yahoo.com   فرآوری  
25 امیر ملاجان وارون سازی دو بعدی AVO با رویکرد احتمالاتی برای تخمین پارامترهای الاستیکی، پتروفیزیکی و واحدهای ژئومکانیکی معماریان   a.mollajan@ut.ac.ir  1393 اکتشاف معدن
26 نادر موسایی مطالعه پدیده قوس زدگی در اطراف تونل با رویکرد تعیین میزان بار وارد بر سیستم نگه داری با استفاده از مدلسازی فیزیکی و عددی

خسروی

حسینی
  nader.moussaei@gmail.com   مکانیک سنگ  
27 محمد  یزدانی ارزیابی مکانیزم جکینگ و قابلیت تزریق پذیری توده سنگ با استفاده از روش های انرژی کرنشی و تصادفی مجدی   M.yazdani93@ut.ac.ir 1393 مکانیک سنگ
28 سعید حاج صادقی مدلسازی فرآیندهای تشکیل در کانسار مس پورفیری کهنگ

میرمحمدی

اصغری
  s.hajsadeghi@ut.ac.ir 1394 اکتشاف
29 خاطره  دانایی بهبود روش های وارون سازی سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با مش بندی نا منظم و استفاده از الگوریتم های دو قطری سازی لنکزوس و گرادیان مزدوج

مرادزاده

نوروزی

عابدی   1394 اکتشاف
30 مجتبی سرور  

شفایی

نوع پرست

  mjtbsrvr@yahoo.com   فراوری  
31 مصطفی شمسی بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی لیچینگ سریوم و نئودیمیوم از بافت فسفاتی با استفاده از مایعات یونی

قره باغی

فرزانگان

عبداللهی m.shamsi@ut.ac.ir 1394 فراوری
32 یوسف عسگری نژاد مدلسازی کیفیت رخساره های نامتعارف گازی با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و پترو فیزیکی مرادزاده   nejad8665@yahoo.com   اکتشاف
33 فرناز کامران زاد تحلیل خطر زمین لرزه در ایران با نگرش ویژه بر لرزه خیزی و عدم قطعیت

معماریان

زارع

      اکتشاف
34 افشین نمیرانیان  

نوع پرست

شفایی

  afs.namiranian@gmail.com   فرآوری
35 سینا قصاع بررسی سینتیک انحلال لیتیوم و کبالت از باتری های لیتیوم یون فرسوده (در فرآیند بیولیچینگ)

فرزانگان

قره باغی

عبداللهی Sina.ghassa@ut.ac.ir 1394 فراوری
36 احسان ادیبی سده  

مرادزاده

بحرودی

  ehsan.adibi.sedeh@gmail.com   اکتشاف  
37 فاطمه  پورسعید  

اصغری

اصلانی

 

f.amirps@gmail.com

  اکتشاف
38 مرضیه حسینی نسب بررسی مکانیزم بیولیچینگ نمونه لاتریت حاوی نیکل و کبالت

نوع پرست 

عبداللهی

  Marzieh.hosseini@ut.ac.ir 1395 فراوری
39 سیما شکیبا   دولتی       اکتشاف
40 لاله صحبت زاده      

lale.3821@gmail.com

  فرآوری  
41 ساره صدیق  

میرمحمدی

اصغری

  sarehsadigh@yahoo.com   اکتشاف
42 حسین  فردوسی  

بحرودی

مرادزاده

عابدی

hosein.ferdowsi@gmail.com

1395 اکتشاف
43 حسن مام قادری       hassan.mamghaderi@gmail.com   فرآوری
44 علی محمد پاکدامن           مکانیک سنگ  
45 محمد جعفری   شفایی   mo.jafari1664@gmail.com   فرآوری  
46 فاطمه  خوشنام مدلسازی و شبیه سازی فرزانگان   fatemeh.khoshnam@ut.ac.ir  1396 فراوری
47 شکوه ریاحی نجف آبادی  

بحرودی

اصلانی

عابدی Shokouh.riahi@ut.ac.ir 1396 اکتشاف
48 سید مهیار سید قاسمی   نوع پرست   mahyarseyedghasemi@yahoo.com 1396 فراوری  
49 سجاد طالش حسینی   اصغری   Sajjad.t.hosseini@ut.ac.ir 1396 اکتشاف
50 حسین  فریدونی   مرادزاده   Fereydooni.hosein@ut.ac.ir 1396 اکتشاف
51 محمد مشکینی   قره باغی   Mohammad.meshkini@ut.ac.ir 1396 فراوری
52 مهدی  مهران پور       Mehranpour.mahdi@gmail.com 1396 مکانیک سنگ
53 حسینعلی  میرزایی   نوع پرست   ha_mirzaei@yahoo.com 1396 فرآوری