بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ابوالفضل عبدالهی پور

ابوالفضل عبدالهی پور

ابوالفضل عبدالهی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 8105008 3 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مقاومت مصالح 8105213 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/01 (10:30 - 14:00) ترم اول 1399
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/16 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/15 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1398
مکانیک شکست 8105466 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/02 (10:30 - 14:00) ترم اول 1398
مکانیک شکست 8105466 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/01 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1397
مکانیک شکست 8105466 3 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1