بخش های دانشکده

علی اصغر حسنی پاک

change-logo

علی اصغر حسنی پاک (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سجاد بهزادی شبیه سازی زمین آماری پارامترهای پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران به روش SGS کارشناسی ارشد
بهرام جفرسته آنالیز چند متغیره داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه ای از غرب کشور کارشناسی
مهران کریمیان بکارگیری روش موجک در تخمین ذخیره بخش جنوب غرب معدن کارشناسی ارشد
سجاد ساراله ذبیحی شبیه سازی تراوایی به روش آنیلینگ در میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد 1387/3/20
یوسف عسگری نژاد آنالیز چند متغیره داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبرااهه ای در منطقه ای از غرب کشور(1 ) کارشناسی
علیرضا ابوترابی اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 1/50000 دستوران - سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1381
جلال اخلاقی اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000: 1 کامشگران به روش شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
فیروز آریایی تخمین توریع فضایی تخلخل و تراوایی درسنگ مخزن گچساران با کمک مدل ژئواستاتیستیکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
مجید اسدی اکتشاف ژئوشیمایی- کانی سنگین ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 1/50000 چقا گرگ کارشناسی ارشد 1373
مهدی بادل تخمین ذخیره به روش کریجینگ فازی با مطالعه موردی کارشناسی ارشد 1388/5/25
سجاد بهزادی شبیه سازی زمین آماری پارامترهای پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران به روش SGS کارشناسی ارشد 1387/4/3
حیدر پارسایی تجزیه و تحلیل آماری داده های ژئوشیمیایی شمال تکاب کارشناسی ارشد دانلود 1370
محمود پولاد زاده اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 1/50000 شوی کارشناسی ارشد دانلود 1379
ناصر جاودانی اکتشاف ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه توپوگرافی 500000: 1 سرتکه کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا جاویدانی اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده برگه 1/50000 سریش آباد کارشناسی ارشد دانلود 1383
عباسعلی حیدری مطالعات ژئوشیمیائی سیستماتیک طلا در توده گرانیتوئیدی الوند همدان کارشناسی ارشد دانلود 1376
وحید حسینی اکتشاف ژئوشیمیائی ، کانی سنگین ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 1/50000ویست کارشناسی ارشد دانلود 1373
امین حکمت نژاد مدلسازی ذخیره معدن مس سونگون با استفاده از تخمینگر غیر خطی کریجینگ انفصالی کارشناسی ارشد 1388/5/25
علی اصغر خدایاری بررسی زمین آماری ذخیره سرب و روی معدن گوشفیل کارشناسی ارشد دانلود 1369
علی اکبر دایا اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000: 1 شوراب حاجی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مسعود دانش زنده تخمین توزیع فضایی پارامترهای فیزیکی مخازن به روش ژئواستاتیستیکی ( توزیع فضایی تخلخل در مخزن بی بی حکیمه ) کارشناسی ارشد دانلود 1375
بابک رجبی نسب تخمین ذخیره کانسار سرب و روی مهدی آباد یزد با استفاده از تئوری مجموعه های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا رحیم شبیه‌سازی زمین‌آماری پارامترپتروفیزیکی تخلخل در میـدان نفتـی رشادت (سازند مخزن میشریف) کارشناسی ارشد دانلود 1383
سهیل زارع مطلق اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 1:50000 قروه کارشناسی ارشد دانلود 1382
سجاد سارالله ذبیحی شبیه سازی تراوایی به روش آنیلینگ در میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/20
ساناز سعید تخمین ذخیره معدن گوشفیل به روش شبیه سازی زمین آماری کارشناسی ارشد دانلود 1383
خیری سهولی پارامترهای شکاف در مدل های دینامیک مخازن شکافدار و افزایش مقیاس آنها کارشناسی ارشد 1388/7/12
علی اصغر شادمانی طراحی و تحلیل اکتشاف نیمه تفضیلی کانسارهای بوکسیت یزد کارشناسی ارشد دانلود 1374
علیرضا شاهین تخمین تخلخل از داده های لرزه نگاری با استفاده از روشهای آماری و شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مریم شهابی فر تخمیـن ذخیـره بخـش شرقـی کانسـار سرب و روی مهـدی آبـاد یزد بـا تکنیـک شبـکه عصبـی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدرضا صیدماهیدشتی اکتشاف ژئو شیمیائی ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 150/000 کهک کارشناسی ارشد دانلود 1377
حسن طباطبائی اکتشاف ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 50000/ 1 نراق کارشناسی ارشد دانلود 1375
رضا عروجی مدل کانی سازی - آلتراسیون وبرآورد ذخیره در ”کانسارنمار” کارشناسی ارشد دانلود 1374
میترا عزیزیان تخمین پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای بـه کمـک شبکه عصبی در یکی از میادین جنوبغربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسن عزمی اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در محدوده برگه 50000/ 1 کانی سیب کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی اصغر عنایتی تخمین توزیع فضایی پارامترهای پتروفیزیکی میدان نفتی - گازی سلمان کارشناسی ارشد دانلود 1380
یونس فداکار القلندیس تحلیل و مقایسه روش های فرکتال و فازی در اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای، مطالعه موردی برگه ....1:5 راور کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا فضائیل اکتشافات ژئوشیمیائی کانی سنگین ناحیه ای در محدوده برگه 50000 /1 چمن سلطان کارشناسی ارشد دانلود 1374
مسعود فهیمی نیا اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه یکصد هزارم کهک کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسین کاظمی تخمین ذخیره بخش مرکزی کانسار سرب و روی مهدی آباد یزد با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1381
کامران کامرانی تخمین توزیع فضایی پارامترهای تخلخل و درجه اشیاع آب در میدان نفتی دورود کارشناسی ارشد دانلود 1380
غلامرضا کریمی مطالعه و ارزیابی پتانسیل معدنی فازهای پکمانیتی کمپلکس گرانیتی الوند کارشناسی ارشد دانلود 1371
مهران کریمیان بکارگیری روش موجک در تخمین ذخیره بخش جنوب غرب معدن کارشناسی ارشد 1386/8/1
مسعود لطفی زون بندی سازند آسماری در میدان درود بر اساس آنالیز ویژگی کارشناسی ارشد دانلود 1382
لادن محمدی تخمین ذخیره بخش جنوب غرب کانسار سـرب و روی مهـدی آبـاد یزد بـه روش نـروفـازی کارشناسی ارشد دانلود 1384
وحید مزارعی تخمین توزیع فضایی تخلخل و تراوایی دریکی ازمخازن جنوب غربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی مظفری اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000/ 1 بست کارشناسی ارشد دانلود 1379
تلمان مغربی تفکیک و بررسی ساختارهای کوچک مقیاس از بزرگ مقیاس به روش فاکتوریال کریجینگ در داده های لیتوژئوشیمیایی منطقه خاتون آباد کارشناسی ارشد 1388/5/25
رامین مهدوی مدلسازی زمین آماری خواص پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی یکی از میدان های خلیج فـارس با استفاده از شبیـه سـازی به روش گوسی پـی در پـی و شاخص پـی در پـی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی نامجویان بررسی منشا سولفید در مخازن گازی منطقه کپه داغ کارشناسی ارشد 1384
مهدی نامجویان بررسی منشاء سولفیدهیـدروژن در مخـازن گـازی منطقـه کپه داغ کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمیدرضا همتی آهوئی اکتشافات ژئوشیمیائی - کانی سنگین ناحیه ای در محدوده نقشه توپوگرافی 1:50/000 الیگودرز کارشناسی ارشد دانلود 1372
رامین هندی اکتشافات ژئوشیمیایی - کانی سنگین ناحیه ای در محدودة نقشه توپوگرافی 1/50000 دره ساری کارشناسی ارشد دانلود 1373
جمال الدین هنر پژوه اکتشاف ژئوشیمیائی در محدوده برگه توپوگرافی 1/50000 شهرک ربط کارشناسی ارشد دانلود 1379
احمد واعظیان اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در محدوده برگه 50000/ 1 هزار کانیان کارشناسی ارشد دانلود 1379