بخش های دانشکده

فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084249
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد علیان تجزیه بیولوژیکی تیوسیانات ازآب سد باطله معدن طلای موته دریک راکتور پیوسته کارشناسی ارشد
مهسا اله یاری پروژه تخصصی کارشناسی
مرتضی برزگرکردآبادی تخمین آب محتوای باطله های سد رسوبگر مجتمع مس میدوک به کمک روش ژئوالکتریک. کارشناسی
مصطفی بستام پروژه تخصصی کارشناسی
آمال درتاج پروژه کارشناسی
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور کارشناسی ارشد
سایه قاسمی بختیاری پروژه تخصصی کارشناسی
محمدمهدی قوسیان مقدم استفاده از پهپادهای سنجش از دوری در راستای افزایش دقت تعیین دقیق شرایط مرزی آبخوان و مدل سازی هجوم آب به پیت معادن روباز کارشناسی ارشد
امیرمهدی گوهری پروژه کارشناسی
پردیس حسینی قاسم آبادیان بررسی های زمین آماری داده های ژئوشیمیایی باطله های زغال شویی انجیر تنگه- زیرآب کارشناسی
موسی کرمی نیا بررسی مخزن زمین گرمایی سبلان با استفاده از مدل های ژئوشیمیایی کارشناسی ارشد
محمدجواد خاکپور مدلسازی و بهینه سازی عوامل موثر بر عملکرد روش چاه های واکنشی غیر پمپاژی (NPRW) در پاکسازی آبهای زیرزمینی در اعماق زیاد کارشناسی ارشد
میلاد کوشکی پروژه کارشناسی کارشناسی
هنگامه لطف آبادی پروژه تخصصی کارشناسی
علی معصومی مطالعه زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد
آیدا میرحیدری بررسی تاثیر توزیع ابعادی ذرات و تزریق CO2 بر فرآیند فروشویی توده‌ای کارشناسی ارشد
سجاد محب علی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدرضا مرتضائی نیا ارزیابی تاثیر جنس و دانه بندی خاک بر روی ضرایب پراکندگی محیط متخلخل با استفاده از مدل سازی فیزیکی و تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد
آیسان موسوی بلفه تیموری پروژه تخصصی کارشناسی
شیرین رسولی پیروزیان ارزیابی سینتیک بیویچینگ مس از ماده معدنی کم عیار توسط گونه های مخلوط و خالص باکتری های مزوفیل کارشناسی ارشد
امیرحسین ریاحی مدلسازی تحلیلی نفوذ واکنشی اکسیژن و انتقال آلودگی در دمپ های باطله همگن کارشناسی ارشد
رضا سبزمیدانی کاربرد مطالعات هیدروژئوشیمیایی چشمه های آب گرم در بررسی تعداد مخازن زمین گرمایی در منطقه مشکین شهر کارشناسی ارشد
میرمهدی سیدرحیمی نیارق بهبود مدل سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی دکتری
فوژان شفایی مدلسازی و پایش انتقال جرم و جریان سیال تحت تاثیر فذآیند الکتروسینتیک به کمک روش ژئوالکتریک در باطله های فرآوری دکتری
مجید شاه حسینی مدل سازی عددی مسیرهای ترجیحی جریان غیراشباع درانباشته های باطله معدن دکتری
عقیل اجاقی Kinetic study on electro-bio-chemical degradation of cyanide in aqueous solution دکتری دانلود 1396/06/29
رضا احمدی گوکی مدل‌سازی سه‌بعدی توزیع هدایت‌هیدرولیکی در سازند سخت و سازند آبرفتی معدن گهر زمین با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و مطالعات ژئوفیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/07
فرنوش افتخاری مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کاربرد الکتروسینتیک در بهبود عملکرد سازه های فروشویی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
حامد بالایی چیکان علیا تعیین منشأ آب‌ شور و مدل‌ سازی جریان سیال در سازند سخت معدن گل‌ گهر 3 (گهر زمین) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حامد بیگی "مدل سازی لیتولوژیکی و جریان سیال در محدوده پیت معدن طلای زرشوران با رویکرد شبکه شکستگی مجزا (DFN)" کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
کیارش پاشنا Forecasting ARD potential by influence parameter determination and 3D-dimension Prediction with geological data کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
محمدجواد خاکپور مدل سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر عملکرد روش چاه‏های واکنشی غیرپمپاژی (NPRW) در پاکسازی آب های زیرزمینی در اعماق زیاد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فرشاد ژولیده سر Improvement of joint inversion for potential field data using cross-gradient constrain and Lanczos bidiagonalization دکتری دانلود 1397/07/04
حسام سلطان محمدی بهبود الگوریتم مجموعه‌ تراز به‌ منظور بازسازی داده‌های از دست‌ رفته در تصاویر و مسائل هیدروژئولوژی زیست‌ محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
مجید شاه حسینی Modeling of unsaturated preferential flow paths in rock dumps دکتری دانلود 1398/07/02
مهدی یعقوبی مقدم ارائه یک مدل تحلیلی توسعه یافته از فرآیند بیولیچینگ توده ای دکتری دانلود 1395/09/04
محمد علیان تجزیه و جذب بیولوژیکی تیوسیانات از پساب معدن طلای موته در یک راکتور پیوسته با بستر ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
محمدمهدی قوسیان مقدم Application of UAVs in accurate determination of boundary conditions and inflow modeling in the open pit mines کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
محمدرضا مرتضایی نیا ارزیابی تاثیر جنس و دانه‌بندی خاک بر روی ضرایب پراکندگی محیط متخلخل با استفاده از مدل‌ سازی فیزیکی و تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
آیدا میرحیدری بررسی تاثیر توزیع ابعادی ذرات و تزریق CO2 بر عملکرد فرآیند فروشویی توده ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
سروش مقصودی بررسی تأثیر توأمان پارامتر های ترموهیدرومکانیکی و شیمیایی بر انتقال چند مؤلفه ای و واکنشی جریان سیال در سازه های هیپ لیچینگ دکتری دانلود 1397/07/10
سعید بهرامی مدل سازی عددی و هوشمند ورود آب و فرآیند بازگشت در کارهای معدنی محدوده مجتمع معدنی سرب و روی باما کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
پرنیان جوادی شریف ارزیابی ضرایب پراکندگی در محیط های متخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
شبنم حسنی مقایسه عملکرد جاذب معدنی نانو ذرات رس و جاذب آلی سنتزی پلی کواترنری آمونیوم در جذب مس و رنگزای آزو از محلول آبی _ بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/09
علی رجایی مدل سازی دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
سبز میدانی رضا Application of hydrogeochemical studies in conseidering the geothermal reservoirs in Meshkinshahr area کارشناسی ارشد
رضا سبز میدانی Application of hydrogeochemical studies in conseidering the geothermal reservoirs in Meshkinshahr area کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
میرمهدی سیدرحیمی نیارق بهبود مدل سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی دکتری دانلود 1396/11/14
راحله سیر بررسی استفاده ترکیبی از گیاه پالایی و اصلاح الکتروسینتیکی در پاک سازی دشت خاتون آباد از فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
بهرامی سعید مدل سازی عددی و هوشمند ورود آب و فرآیند بازگشت در کارهای معدنی محدوده مجتمع معدنی سرب و روی باما کارشناسی ارشد
علیلو سعید کاظم استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه ی نقشه ی دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه ی آن با نمایش ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه ی قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
رجایی علی مدل سازی دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد
معصومی علی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد
سعید کاظم علیلو استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه ی نقشه ی دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه ی آن با نمایش ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه ی قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
موسی کرمی نیا ارزیابی مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان با استفاده از روش های ژئوشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
صبا گلشن بررسی جذب زیستی یون های مس(II) از محلول آبی با استفاده از نمونه جاذب گیاه کنگر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
علیان محمد تجزیه و جذب بیولوژیکی تیوسیانات از پساب معدن طلای موته در یک راکتور پیوسته با بستر ثابت کارشناسی ارشد
علی معصومی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
کرمی نیا موسی ارزیابی مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان با استفاده از روش های ژئوشیمی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کارآموزی 2 8105394 0 21 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1398
بازسازی معادن 8105396 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105279 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 13 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
کارآموزی 2 8105394 0 14 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
آب های زیرزمینی 8105001 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ایمنی، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105279 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ایمنی، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3