بخش های دانشکده

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084568
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام نوع تلفن آدرس
اشعه ایکس پژوهشی
اشعه ایکس پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
زمین شناسی مخازن کربناته 8105649 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
روش های تجزیه مواد معدنی و آزمایشگاه 8105619 2 01 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کارآموزی 1 8105393 0 03 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص 3983
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ژئوشیمی اکتشافی 8105258 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مبانی اکتشاف مواد معدنی 8105195 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی مخازن کربناته 8105649 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 05 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 05 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3