بخش های دانشکده بخش های دانشکده

حسن بخشنده

حسن بخشنده

حسن بخشنده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084141
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شاهین گلشنی تحلیل اثر لرزش های ناشی از انفجار معدن تنگه بلوچ عسلویه بر خط لوله گاز کارشناسی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 04 نامشخص نامشخص 3983
تهویه در معادن 8105270 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حفاری و انفجار پیشرفته 8105468 3 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
روش های عددی 8105425 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
چالزنی و انفجار 8105246 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
چالزنی و انفجار پیشرفته 8105493 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
دینامیک سنگ پیشرفته 8105342 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی 2 8105394 0 17 نامشخص نامشخص 3973
تهویه در معادن 8105270 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
چالزنی و انفجار 8105246 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
خدمات فنی در معادن 1 8105069 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
روش های عددی 8105425 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
چالزنی و انفجار 8105246 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
چالزنی و انفجار 8105246 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
چالزنی و انفجار پیشرفته 8105493 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 16 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 17 نامشخص نامشخص 3963
تهویه در معادن 8105270 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
خدمات فنی در معادن 1 8105069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
روش های عددی 8105425 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2