بخش های دانشکده

علی اصغر خدایاری

علی اصغر خدایاری

علی اصغر خدایاری (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084339
پست الکترونیکی: