بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهدی امینی

مهدی امینی

مهدی امینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084262
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پویا احمدی نوره تحلیل پایداری سازه ی فروشویی شماره یک معدن مس میدوک تحت بارگذاری دینامیکی کارشناسی ارشد
اکبر اردستانی پروژه تخصصی کارشناسی
مونا بدری پشته تحلیل آماری شکست صفحه ای جناح راست سد گلان ملک ایلام کارشناسی
سیدمحمد دانشمند تحلیل پایداری سه بعدی هیپ دو میدوک با استفاده از نرم افزار FLAC3D کارشناسی ارشد
حامد فرج الهی تحلیل پایداری و آنالیز برگشتی لغزش دیواره‌ی جنوبغربی معدن مس سونگون کارشناسی
میلاد گودرزی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدرضا حیدر تحلیل پایداری شکست لغزش واژگونی در تاج با استفاده از روش المان محدود کارشناسی
مبین هنربخش تعیین سازوکار ناپایداری شیروانی سنگی مشرف به تاسیسات انتقال برق سد کارون سه برپایه نتایج ابزار بندی کارشناسی
محمدمیلاد جبرائیل وندمقدم تحلیل پایداری طرح توسعه توده فروشویی شماره 1 میدوک کارشناسی
محمد کریم پورفرد طراحی و ساخت دستگاه میز لرزان برای مدلسازی دینامیکی شیروانی‌های سنگی کارشناسی
عماد خراسانی ارزیابی پایداری شیروانی مخلوط با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی دکتری
عماد خراسانی ارزیابی پایداری شیروانی مخلوط با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی دکتری
سیدمحمدامیر خراشادی زاده ارائه یک روش تحلیلی برای تعیین سطح احتمالی لغزش در شیروانی های مخلوط سنگی. کارشناسی
فاطمه کوهکن پروژه تخصصی کارشناسی
رضا نصیرزاده قورچی آنالیز ریسک در شیروانی های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی ( مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز 3 سونگون) کارشناسی ارشد
سعیده ندائی پروژه تخصصی کارشناسی
مهران امیدی تحلیل پایداری توده فروشویی شماره 2 معدن مس میدوک با نگرش ویژه به پی نابرجای توده کارشناسی
امید روشن تعیین نشست بستر سازه فروشویی شماره2 معدن مس میدوک. کارشناسی
شائق رستمی پروژه تخصصی کارشناسی
صبا سرائی تحلیل پایداری سازه فروشویی معدن چشمه مس کارشناسی
سپیده شمخالی پروژه تخصصی کارشناسی
سحر ترکمانی پروژه تخصصی کارشناسی
پویا احمدی نوره تحلیل پایداری سازه ی فروشویی شماره ی یک معدن مس میدوک تحت بارگذاری دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
پویا احمدی نوره تحلیل پایداری سازه ی فروشویی شماره ی یک معدن مس میدوک تحت بارگذاری دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
اکبر اردستانی ارائه روش جدیدی برای تخمین فاکتور ایمنی شیروانی های سنگی در برابر شکست های واژگونی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
فرنوش افتخاری مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کاربرد الکتروسینتیک در بهبود عملکرد سازه های فروشویی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
فرنوش افتخاری مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کاربرد الکتروسینتیک در بهبود عملکرد سازه های فروشویی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
محمد بابائی فرد وطن Stability analysis of open pit mine slope against slide-head-toppling Slope failure (Case study: southern wall of the Sungun copper mine) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
محمد بابائی فرد وطن Stability analysis of open pit mine slope against slide-head-toppling Slope failure (Case study: southern wall of the Sungun copper mine) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
عماد خراسانی Evaluation of the BimSlope Stability using Physical and Numerical Modelling دکتری دانلود 1398/02/25
مجید شاه حسینی مدل سازی مسیرهای ترجیحی جریان غیراشباع در انباشته های باطله معدن دکتری دانلود 1398/07/02
آیدا میرحیدری بررسی تاثیر توزیع ابعادی ذرات و تزریق CO2 بر عملکرد فرآیند فروشویی توده ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
سروش مقصودی "Investigating the Effect of Thermo Hydro Mechanical Chemical (THMC) Coupling on Multi Component Reactive Transport Modeling in Heap Leaching Structures دکتری دانلود 1397/07/10
رضا نصیرزاده قورچی آنالیز ریسک در شیروانی‌های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی (مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز3 سونگون) کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/07
سروش تائب چوبری Physical And Numerical Modeling Of Toppling-Circular Failure دانلود 1396/06/28
سروش تائب چوبری Physical And Numerical Modeling Of Toppling-Circular Failure کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سید محمد دانشمند تحلیل پایداری سازه فروشویی توده ای دو میدوک با استفاده از نرم افزار FLAC3D کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
نصیرزاده قورچی رضا آنالیز ریسک در شیروانی‌های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی (مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز3 سونگون) کارشناسی ارشد
دانشمند سید محمد تحلیل پایداری سازه فروشویی توده ای دو میدوک با استفاده از نرم افزار FLAC3D کارشناسی ارشد
حسن سرافراز Physical, Analytical and Numerical Modeling of Slide-Head-Toppling Failure کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
جواد کریمی بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هندسی ترک مرکزی ناممتد بر رفتار مقاومتی و الگوی گسترش ترک کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
جواد کریمی Experimental study of the influence of non-persistence central crack geometric parameters on strength behavior and crack propagation pattern کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 8105008 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1397
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/29 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1397
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مقاومت مصالح 8105213 3 01 1397/11/03 (10:30 - 14:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 06 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص 3963
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/02 (10:30 - 14:30) ترم دوم 1396
طراحی و آنالیز پایداری شیب 8105543 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح تخصصی 8105369 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:30 - 14:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 06 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص 3953
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:30 - 12:30) ترم دوم 1395
طراحی و آنالیز پایداری شیب 8105543 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/24 | 18:00 - 20:00 ترم اول 1395
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 14:00 - 18:00 ترم اول 1395
مقاومت مصالح تخصصی 8105369 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:30 - 14:00 ترم اول 1395
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/30 | 14:00 - 18:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2