بخش های دانشکده

مهدی موسوی

مهدی موسوی

مهدی موسوی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084243
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرهاد عابدی ریزی بررسی رفتار خزشی سنگ نمک و تاثیر آن بر فضای معدنی اتاق و پایه -( مطالعه موردی: سری تبخیری هرمز ) کارشناسی ارشد
علی حیدری بررسی تاثیر استفاده از الیاف بر تغییر شکل پذیری شاتکریت سبکدانه کارشناسی ارشد
هانی آسائی مطالعه آزمایشگاهی و بررسی عددی مسیرهای تنش( قوس شدگی) در اثر تغییرات فشار مخازن دکتری
علی بحیرایی مدلسازی کنترل تولید ماسه به روش فریس پک با استفاده از روش اجزای محدود: مطالعه موردی یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران کارشناسی ارشد
بهزاد باشکوه بررسی و انتخاب روشهای بهینه جلوگیری از تولید ماسه در چاههای مایل و افقی تولید کننده مواد هیدروکربنی کارشناسی
آیدا فاروق مروری بر روشهای مختلف اندازه گیری تغییر شکل سنگها در مدلهای فیزیکی و تحلیل نتایج کارشناسی
سید وحید الدین فتاح پور شبیه سازی فیزیکی و عددی تولید ماسه در چاه های نفت دکتری
صالح قادرنژاد مطالعه آماس سنگ های رسی به روش زاویه تماس کارشناسی ارشد
مهسا قلی پور بررسی تاثیر دما بر روی فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات مخازن نفتی کارشناسی ارشد
سمیرا حیدری تعیین میدان تنش در نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان با توجه به نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و بهینه سازی جانمایی مغار کارشناسی ارشد
کوشا جلالی مدل سازی عدی شکست های برشیدر لوله های جداری چاه های نفتی در سازند تبخیری گچساران در میدان نفتی مارون کارشناسی
کوشا جلالی بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از رفتارنگاری در حفاری مکانیزه به روش EPB کارشناسی ارشد
امید خطیبی مقدم بررسی تاثیر خواص کانی شناسی و ایندکسی رس ها در تغییر مقدار زاویه تماس و ترشوندگی. کارشناسی
وحید خدابنده لو بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما بر روی رفتار خزشی برخی سنگ ها کارشناسی ارشد
مهدی ملکی تعیین رابطه ی بین تنش آماسی و کرنش آماسی در سنگ های رسی کارشناسی ارشد
فرشاد ملک محمودی بسحاق مدلسازی عددی و آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی و بررسی نتایج با مقاومت کششی برزیلی و ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین چقرمگی شکست با استفاده از مقاومت کششی سیلندر توخالی کارشناسی ارشد
مهدی مهران پور بررسی تاثیردانه بندی برروی پدیده تولید ماسه در چاههای نفت کارشناسی ارشد
صدرا محمدی بررسی صاف شدگی ناهمواری های سطح درزه در نمونه های شبه سنگی دارای درزه های ناپیوسته تحت آزمایش برش مستقیم کارشناسی ارشد
میلاد ندرلو بررسی کاربرد روش انتشار آوایی در مکانیزم شکست و رشد ترک در سنگ ها کارشناسی ارشد
میلاد ندرلو مطالعه وابستگی آماس سنگ های رسی به میزان کشش سطحی نمونه کارشناسی
آروند نوابی شیرازی بررسی تاثیر دانه بندی سنگ بر روی زبری سطح درزه و مقاومت برشی آن کارشناسی
هانیه نایب ولی بررسی تاثیر بارگذاری بر روی چقرمگی و زبری سطوح ایجاد شده درتست خمش سه نقطه ای. کارشناسی
علیمحمد پاکدامن دکتری
مسعود رهجو ارائه معیارهای گسیختگی سنگ بر اساس کرنش و استفاده کارشناسی ارشد
فاطمه سادات رسولی بررسی پدیده خزش در سنگهای نرم توسط آزمایش نفوذ کارشناسی
اشکان رستگارمنش بررسی عددی پدیده ترکیدن خودبخودی سنگ و مقایسه آن با معیارهای تجربی کارشناسی ارشد
سیدمرتضی صالحی ساداتی اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی سنگ ها و بررسی اثر این پارامتردر پایداری معدن سنگ تنگ حنا کارشناسی ارشد
مهیار شریفی مود استفاده از روش فتوگرامتری تصحیح شده جهت اندازه گیری و آنالیز جابجایی و کرنش کارشناسی
محمدحسین طالبی تعیین میدانهای تنش بر جا با آزمایش شکست هیدرولیک مطالعه موردی ( پروژه برقابی ارس ) کارشناسی ارشد
عاطفه تقی یاررنانی بهینه سازی عملکرد سیستم پرده آب بند در مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز کارشناسی ارشد
فاطمه توانائی سرشگی بررسی رفتار رها سازی تنش در سنگ نمک با استفاده از تست رها سازی فروروندگی کارشناسی
مصطفی حاج زمان بررسی تغییر شکل‌ های برگشت‌ ناپذیر در ماسه‌ سنگ‌ ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
هانی خزائی بررسی تاثیر عوامل فاکتورهای مختلف بهره برداری نفت بر تولید ماسه در مخازن ماسه سنگی ایران کارشناسی
بهنام رحیمی محسنی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ تاثیر ﭘﺪﯾﺪه آرﭼﯿﻨﮓ در اندازه گیری مقدار تنش ها ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر در محیط‌های دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
ناصر سامانی بررسی تاثیر فرآورده های نفتی بر خواص مقاومتی بتن سخت شده کارشناسی ارشد
فرزام صفاریان بررسی رفتار مکانیکی درزه های سمگی تحت شرایط CNSبه روش آزمایشگاهی کارشناسی
علی رضا طالبی نژادچاوشی تحلیل پایداری گزینه های مختلف در تقاطع تونلهای متر کارشناسی ارشد
ابراهیم قربانی تحلیل برگشتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (مطالعه موردی : مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
سعید لله گانی دزکی برآورد طیف پاسخ سازه‌های زیرزمینی در محیط‌ های ناپیوسته سنگی تحت بارهای دینامیکی انفجاری در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
صدرا محمدی بررسی صاف شدگی نا همواری های سطح درزه در نمونه های شبه سنگی دارای درزه های غیر‌ممتد تحت آزمایش برش مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
یوسف محمد‌حسین‌زاده‌گلابچی تاثیر رفتار خزشی سنگ بر چقرمگی شکست مود I با رویکرد مدل‌سازی عددی ترکیبی المان‌محدود-المان‌مجزا کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
میلاد ندرلو بررسی کاربرد روش انتشار آوایی در مکانیزم شکست و رشد ترک در سنگ‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
علیرضا ابوالحسین پور اشکذری بررسی تأثیر گردشدگی دانه ها و توزیع دانه بندی بر روی میزان تولید ماسه در چاه های نفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
زارعی درمیان احمد تحلیل پایداری دیواره‌جنوبی معدن سنگ‌آهن چغارت با استفاده از مدلسازی عددی کارشناسی ارشد
خسروی آرش بررسی ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان با استفاده از سلول تغییر یافته هدک کارشناسی ارشد
حسن یارمحمدی سامانی بررسی تورم پذیری سنگهای ساختگاه تونل انحراف سد نرگسی و تحلیل سیستم نگهداری مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/30
هانی آسائی تعیین فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/04
هانی آسائی مطالعه‌ ی آزمایشگاهی و بررسی عددی مسیرهای تنش (قوس‌شدگی) در اثر تغییرات فشار مخازن دکتری دانلود 1396/11/03
امین اسداللهی Investigating the effect of ground improvement and reinforcement on tunnel stability and deformation in urban areas (case study: Karaj metro E station) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مصطفی اسدی زاده ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ دکتری دانلود 1395/04/01
علی آبادی زاده امیر محمد بررسی عملکرد کارگاه های استخراج کند و آکند بر اساس تنشهای القایی کارشناسی ارشد
اسداللهی امین Investigating the effect of ground improvement and reinforcement on tunnel stability and deformation in urban areas (case study: Karaj metro E station) کارشناسی ارشد
موری روزعلی امین آنالیز نشت آْب به درون تونل با استفاده از پارامترهای هیدروژئودینامیکی محیط کارشناسی ارشد
علی بحیرایی مدل سازی کنترل تولید ماسه به روش Frac Pack با استفاده از روش اجزای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
حمیدرضا بخشی تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش های عددی سه بعدی در محیط ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعید بداغ‌آبادی پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از روشهای تجربی، فیزیکی و عددی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مصطفی پاشانجاتی بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی محمد پاکدامن بررسی مقایسه ای روش های تعیین چقرمگی شکست استاتیکی مود I سنگ ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/02
رضا تابان راد رفتار سنجی و تحلیل پایداری توده سنگهای پیرامون تونلهای آب بر نیروگاه سد کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1379
عاطفه تقی یار بهینه سازی سیستم پرده آب در مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محسن جاوری فضا و جامعه شهرهای ایران در دوران انتقال از ساسانیان به قرون اولیه اسلامی مطالعه موردی :ویگل و هراسگان دکتری دانلود 1389/06/16
مسعود جبارزاده بررسی اثر چرخش میدان تنش در اطراف گسل ها و ناپیوستگی های عمده به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمد امین جعفری بررسی رفتار خزشی سنگ‌های نرم با نگرشی خاص بر گلسنگ سد و نیروگاه مسجدسلیمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
مصطفی جعفری فرآوری و بهبود خواص مواد اولیه به منظور تهیه بتن خودترمیم کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/15
کوشا جلالی بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از رفتارنگاری در حفاری مکانیزه به روش EPB کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
عزیزیان پور کشکوئی حامد مقایسه روش های پایدارسازی دیواره های خاکی عمیق کارشناسی ارشد
شفیعی حجت مدلسازی عددی همبسته فرایند شکست هیدرولیکی به روش المان محدود توسعه یافته کارشناسی ارشد
سمیرا حیدری تعیین میدان تنش و بهینه سازی جانمایی مغار در نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان با توجه به نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
علی حیدری بررسی تاثیر استفاده از الیاف بر تغییر شکل پذیری شاتکریت سبکدانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/14
محمد حیدری شبیه سازی روند انجام برخی از آزمایش های برجا به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
محمد حیدری زاده بررسی رفتار ناپیوستگی‌های پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/01
نبی زاده رفسنجانی حسام الدین ارائه مدلی جدید برای تعیین مقاومت برشی درزه های سنگی کارشناسی ارشد
یارمحمدی سامانی حسن بررسی تورم پذیری سنگهای ساختگاه تونل انحراف سد نرگسی و تحلیل سیستم نگهداری مربوطه کارشناسی ارشد
میرزائی دوقزلو حسن تحلیل پایداری پله های معدن سنگ ساختمانی نی ریز با نگرشی خاص بر پدیده پوسته شدگی کارشناسی ارشد
رفیعی رنانی حسین تحلیل قابلیت اعتماد در تونل های دایره ای پوشش دار با محیط الاستوپلاستیک و تنش های ناهمسان کارشناسی ارشد
زمانی حسین تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بـارهای لـرزه‌ای زلـزلـه کارشناسی ارشد
محمدی اریمی حسین بررسی پایداری و ارائه روش حفاری پایه های سنگی موجود در مغارهای ترانسفورمر و نیروگاه طرح توسعه نیروگاه زیرزمینی سد مسجد سلیمان کارشناسی ارشد
بخشی حمیدرضا تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش های عددی سه بعدی در محیط ناپیوسته کارشناسی ارشد
آرش خسروی بررسی ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان با استفاده از سلول تغییر یافته هوک کارشناسی ارشد دانلود 1379
رامین دوست محمدی مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مورد مطالعاتی: مغار نیروگاه تولید برق مسجد سلیمان) دکتری دانلود 1387/01/26
دوست محمدی رامین مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مورد مطالعاتی: مغار نیروگاه تولید برق مسجد سلیمان) دکتری
اشکان رستگار منش بررسی عددی پدیده ترکیدن خودبه خودی سنگ و مقایسه آن با معیارهای تجربی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فاطمه سادات رسولی مقایسه ی بین نتایج آزمایش استاندارد خزش و آزمایش خزش فروروندگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/21
تابان راد رضا رفتار سنجی و تحلیل پایداری توده سنگهای پیرامون تونلهای آب بر نیروگاه سد کارون 3 کارشناسی ارشد
مسعودی رضا بررسی پایداری دیواره سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرها در طرح سد ونیروگاه زیر زمینی کارون 3 کارشناسی ارشد
حسین رفیعی رنانی تحلیل قابلیت اعتماد در تونل های دایره ای پوشش دار با محیط الاستوپلاستیک و تنش های ناهمسان کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/25
مسعود رهجو ارائه معیارهای گسیختگی سنگ بر اساس کرنش و استفاده از آن در تفسیر جابجایی‌های اندازه‌گیری شده حول حفریات زیرزمینی کارشناسی ارشد 1387/07/13
گرایلی میکلا روزبه کاربردی کردن نرم افزار( Discontinuous Deformation Analysis (DDA وتجهیز آن به ابزار مدلسازی سیستمهای تقـویتی تمـام تزریق در محیـط ناپیـوستـه کارشناسی ارشد
محمدرضا روشندل تعیین فاصله داری چال ها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیرانفجاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/13
محمد رضا روشندل تعیین فاصله داری چال ها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیرانفجاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/13
محمد رضا روشندل تعیین فاصله داری چا لها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیر انفجاری کارشناسی ارشد 1393/03/13
احمد زارعی درمیان تحلیل پایداری دیواره‌جنوبی معدن سنگ‌آهن چغارت با استفاده از مدلسازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
حسین زمانی تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بـارهای لـرزه‌ای زلـزلـه کارشناسی ارشد دانلود 1381
ناصر سامانی بررسی تاثیر فرآورده های نفتی بر ویژگی های مقاومتی بتن سخت شده (با نگرشی ویژه بر گازوییل) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
فتاح پور سید وحید الدین تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه کارشناسی ارشد
بداغ‌آبادی سعید پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از روشهای تجربی، فیزیکی و عددی کارشناسی ارشد
مهدی سعیدی مدلسازی عددی سلول فشارسنج هیدرولیکی و بررسی عوامل موثر بر ضریب کالیبراسیون آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
مهدی سعیدی عباس آباد تحلیل پایداری تونل های شهری در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله و حرکت قطار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
حیدری سمیرا تعیین میدان تنش و بهینه سازی جانمایی مغار در نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان با توجه به نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی کارشناسی ارشد
حجت شفیعی مدلسازی عددی همبسته فرایند شکست هیدرولیکی به روش المان محدود توسعه یافته کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
مرتضی صالحی اندازه گیری ضریب خطی انبساط حرارتی سنگ ها و تاثیر این پارامتر در پایداری پله های معدن تنگ حنا کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/06
مهدی صراطی Analysis of Influencing Factors in Response Spectrum of Underground Structures Using Numerical Method کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/02
محمد حسین طالبی تعیین میدان تنش‌های برجا به کمک آزمایش شکست هیدرولیک (مطالعه موردی طرح برقابی ارس) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
علی رضا طالبی نژادچاوشی تحلیل پایداری گزینه های مختلف در تقاطع تونلهای متروی خط 4، 7 و تونل نواب کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
فرهاد عابدی بررسی رفتار خزشی سنگ نمک و تاثیر آن بر فضای معدنی اتاق و پایه (مطالعه موردی: سری تبخیری هرمز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
تقی یار عاطفه بهینه سازی سیستم پرده آب در مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام کارشناسی ارشد
حامد عزیزیان پور کشکوئی مقایسه روش های پایدارسازی دیواره های خاکی عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
مهدی عصاری تحلیل پایداری مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک به روش تحلیل برگشتـی بـا استفاده از رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1384
هادی عطاپور بررسی رفتار مکانیکی ناپیوستگیهای توده سنگ به کمک مطالعات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
بحیرایی علی مدل سازی کنترل تولید ماسه به روش Frac Pack با استفاده از روش اجزای محدود کارشناسی ارشد
حیدری علی بررسی تاثیر استفاده از الیاف بر تغییر شکل پذیری شاتکریت سبکدانه کارشناسی ارشد
کریمی علی تحلیل پایداری و روش اجرای چاه مایل در نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه کارشناسی ارشد
امیر محمد علی آبادی زاده بررسی عملکرد کارگاه های استخراج کند و آکند بر اساس تنشهای القایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
قشمی پور علی اکبر تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون کارشناسی ارشد
طالبی نژادچاوشی علی رضا تحلیل پایداری گزینه های مختلف در تقاطع تونلهای متروی خط 4، 7 و تونل نواب کارشناسی ارشد
کلانتر علیرضا Analytical modeling for Determining safe mud weight window and optimum wellbore trajectory using Mogi-Coulomb Criterion کارشناسی ارشد
پاکدامن علی محمد بررسی مقایسه ای روش های تعیین چقرمگی شکست استاتیکی مود I سنگ ها کارشناسی ارشد
رسولی فاطمه سادات مقایسه ی بین نتایج آزمایش استاندارد خزش و آزمایش خزش فروروندگی کارشناسی ارشد
سید وحید الدین فتاح پور تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه کارشناسی ارشد 1385
وحیدالدین فتاح پور تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید الدین فتاح پور شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تولید ماسه در چاه‌های نفت دکتری دانلود 1391/04/17
صالح قادرنژاد Study on the swelling of clayey rocks by contact angle method کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
نادر قاسم پور مطالعه ناپایداری چاه‌های نفتی به روش بررسی رفتار هیدرومکانیکی سنگ در ناحیه خرابی چاه دکتری دانلود 1396/03/24
علی اکبر قشمی پور تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهسا قلی پور بررسی تاثیر دما بر فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات مخازن نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
نادر قوامی بررسی محدوده عملکرد تکنیک زیر مغزه گیری با توجه به تستهای آزمایشگاهی و مدلسازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
نجف علی قویدل بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/01
علی کریمی تحلیل پایداری و روش اجرای چاه مایل در نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه کارشناسی ارشد دانلود 1386
علیرضا کلانتر Analytical modeling for Determining safe mud weight window and optimum wellbore trajectory using Mogi-Coulomb Criterion کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
جلالی کوشا بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از رفتارنگاری در حفاری مکانیزه به روش EPB کارشناسی ارشد
روزبه گرایلی میکلا کاربردی کردن نرم افزار( Discontinuous Deformation Analysis (DDA وتجهیز آن به ابزار مدلسازی سیستمهای تقـویتی تمـام تزریق در محیـط ناپیـوستـه کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی گرجیان The effect of Geomechanical Behavior of the Evaporative Formations on the Casing Collapse Phenomenon in the Maroon Oil Field کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
جاوری محسن فضا و جامعه شهرهای ایران در دوران انتقال از ساسانیان به قرون اولیه اسلامی مطالعه موردی :ویگل و هراسگان
حیدری محمد شبیه سازی روند انجام برخی از آزمایش های برجا به روش عددی کارشناسی ارشد
حیدری زاده محمد بررسی رفتار ناپیوستگی‌های پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز کارشناسی ارشد
هفتانی محمد استفاده از خرده‌های سنگی در تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی دکتری
هویدا فر محمد بررسی خصوصیات حرارتی سنگ ها و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری آن کارشناسی ارشد
حسین محمدی اریمی بررسی پایداری و ارائه روش حفاری پایه های سنگی موجود در مغارهای ترانسفورمر و نیروگاه طرح توسعه نیروگاه زیرزمینی سد مسجد سلیمان کارشناسی ارشد دانلود 1381
جعفری محمد امین بررسی رفتار خزشی سنگ‌های نرم با نگرشی خاص بر گلسنگ سد و نیروگاه مسجدسلیمان کارشناسی ارشد
همزبان قراملکی محمد تقی ارزیابی پروفیل سه بعدی جابجایی اطراف تونل در زمین های نرم توسط مدل سازی عـددی (مطالعــه مـوردی تونل پردیس) کارشناسی ارشد
طالبی محمد حسین تعیین میدان تنش‌های برجا به کمک آزمایش شکست هیدرولیک (مطالعه موردی طرح برقابی ارس) کارشناسی ارشد
روشندل محمدرضا تعیین فاصله داری چال ها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیرانفجاری کارشناسی ارشد
روشندل محمد رضا تعیین فاصله داری چا لها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیر انفجاری کارشناسی ارشد
مهران‌پور محمدهادی بررسی رفتار برشی درزه‌های سنگی توسط تست برش مستقیم تحت شرایط مرزی CNL و CNS کارشناسی ارشد
صالحی مرتضی اندازه گیری ضریب خطی انبساط حرارتی سنگ ها و تاثیر این پارامتر در پایداری پله های معدن تنگ حنا کارشناسی ارشد
حسن میرزائی دوقزلو تحلیل پایداری پله های معدن سنگ ساختمانی نی ریز با نگرشی خاص بر پدیده پوسته شدگی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
جبارزاده مسعود بررسی اثر چرخش میدان تنش در اطراف گسل ها و ناپیوستگی های عمده به روش عددی کارشناسی ارشد
رهجو مسعود ارائه معیارهای گسیختگی سنگ بر اساس کرنش و استفاده از آن در تفسیر جابجایی‌های اندازه‌گیری شده حول حفریات زیرزمینی کارشناسی ارشد
رضا مسعودی بررسی پایداری دیواره سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرها در طرح سد ونیروگاه زیر زمینی کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1379
اسدی زاده مصطفی ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ دکتری
پاشانجاتی مصطفی بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده کارشناسی ارشد
گرجیان مصطفی The effect of Geomechanical Behavior of the Evaporative Formations on the Casing Collapse Phenomenon in the Maroon Oil Field کارشناسی ارشد
سعیدی مهدی مدلسازی عددی سلول فشارسنج هیدرولیکی و بررسی عوامل موثر بر ضریب کالیبراسیون آن کارشناسی ارشد
سعیدی عباس آباد مهدی تحلیل پایداری تونل های شهری در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله و حرکت قطار کارشناسی ارشد
صراطی مهدی Analysis of Influencing Factors in Response Spectrum of Underground Structures Using Numerical Method کارشناسی ارشد
عصاری مهدی تحلیل پایداری مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک به روش تحلیل برگشتـی بـا استفاده از رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد
مهران پور مهدی بررسی تاثیردانه بندی برروی پدیده تولید ماسه در چاه های نفت کارشناسی ارشد
یوسفی مهدی بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده ازمدل سازی فیزیکی کارشناسی ارشد
مهدی مهران پور بررسی تاثیردانه بندی برروی پدیده تولید ماسه در چاه های نفت کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
محمدهادی مهران‌پور بررسی رفتار برشی درزه‌های سنگی توسط تست برش مستقیم تحت شرایط مرزی CNL و CNS کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
قلی پور مهسا بررسی تاثیر دما بر فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات مخازن نفتی کارشناسی ارشد
امین موری روزعلی آنالیز نشت آْب به درون تونل با استفاده از پارامترهای هیدروژئودینامیکی محیط کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
قوامی نادر بررسی محدوده عملکرد تکنیک زیر مغزه گیری با توجه به تستهای آزمایشگاهی و مدلسازی عددی کارشناسی ارشد
سامانی ناصر بررسی تاثیر فرآورده های نفتی بر ویژگی های مقاومتی بتن سخت شده (با نگرشی ویژه بر گازوییل) کارشناسی ارشد
حسام الدین نبی زاده رفسنجانی ارائه مدلی جدید برای تعیین مقاومت برشی درزه های سنگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
قویدل نجف علی بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز کارشناسی ارشد
عطاپور هادی بررسی رفتار مکانیکی ناپیوستگیهای توده سنگ به کمک مطالعات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
آسائی هانی تعیین فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات نفتی کارشناسی ارشد
محمد هفتانی استفاده از خرده‌های سنگی در تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی دکتری دانلود 1392/10/30
محمد تقی همزبان قراملکی ارزیابی پروفیل سه بعدی جابجایی اطراف تونل در زمین های نرم توسط مدل سازی عـددی (مطالعــه مـوردی تونل پردیس) کارشناسی ارشد 1384
محمد هویدا فر بررسی خصوصیات حرارتی سنگ ها و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/27
فتاح پور وحیدالدین تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه کارشناسی ارشد
فتاح پور وحید الدین شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تولید ماسه در چاه‌های نفت
مهدی یوسفی بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده ازمدل سازی فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی های ساختگاهی 8105469 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
دینامیک سنگ پیشرفته 8105342 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ابزاربندی و آزمایش های صحرایی 8105460 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 19 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1398
بررسی های ساختگاهی 8105469 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ابزاربندی و آزمایش های صحرایی 8105460 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 2 8105394 0 18 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
مکانیک سنگ پیشرفته 8105217 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
بررسی های ساختگاهی 8105469 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
دینامیک سنگ پیشرفته 8105342 3 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) 1397/10/28 (08:00 - 12:00) ترم اول 1397
ابزاربندی و آزمایش های صحرایی 8105460 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 21 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1396
کارآموزی 2 8105394 0 18 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1396
مکانیک سنگ پیشرفته 8105217 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
بررسی های ساختگاهی 8105469 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
سمینار 2 8105599 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
دینامیک سنگ پیشرفته 8105342 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ابزاربندی و آزمایش های صحرایی 8105460 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک سنگ تخصصی 8105367 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 1 8105598 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
شماره تماس: 82084243
پست الکترونیکی: