بخش های دانشکده بخش های دانشکده

رضا محبیان

رضا محبیان

رضا محبیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
لرزه شناسی 8105613 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تفسیر داده های لرزه ای بازتابی 8105623 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
لرزه شناسی 8105613 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تفسیر داده های لرزه ای بازتابی 8105623 3 01 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 4 نتیجه
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: