بخش های دانشکده بخش های دانشکده

امید اصغری

امید اصغری

امید اصغری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084229
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه امیرپورسعید مدلسازی مرز ماده معدنی با استفاده از شبیه سازی های تابع فاصله و چند گوسی کارشناسی ارشد
محسن درجانی مدلسازی سه بعدی زمین آماری مدولهای الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن ( مطالعه موردی ) کارشناسی ارشد
محمد فهیمی نیا پروژه کارشناسی
محمد فهیمی نیا تجزیه و تحلیل و شبیه سازی توام چندمتغیره داده ها با ماهیت ترکیبی کارشناسی ارشد
بابک قانع مدلسازی چند متغیره زمین آماری فاکتورهای کنترل کننده کانی سازی. مطالعه موردی: کانسار طلای سازی گونای کارشناسی ارشد
سیدعلی حسینی شبیه سازی متغیرهای ژئومتالورژیکی با استفاده از تبدیلات غیر خطی کارشناسی ارشد
سیدعلی حسینی شبیه سازی بلوکی چند متغیره در حضور متغیرهای مرتبط دکتری
راضیه محلوجی پروژه کارشناسی
شاهین محمودی ارائه ی الگوریتم کریگینگ ویژگی به منظور دامنه بندی اتوماتیک و تخمین همزمان کارشناسی ارشد
محسن نظری استاد مدلسازی آماری و زمین آماری شبکه شکستگی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد
کیارش پاشنا پروژه کارشناسی
بابک رجبی نسب مدل سازی سه بعدی ژئومتالورژیکی در معدن سنگ آهن سنگان(توده در دوی شرقی) با استفاده از شبیه سازی چند متغیره زمین آماری دکتری
حسن رضایی زمین آمار چند نقطه ای: تئوری و کاربرد آن در شبیه سازی دایک مطالعه موردی کانسار مس سونگون کارشناسی ارشد
محمد صفی خانی ارزیابی صحت نتایج الگوریتم های کرجینگ/کوکریجینگ، شبیه سازیو شبیه سازی توام متوالی گوسی کارشناسی ارشد
سیما شکیبا تعیین گسل ها و ریز گسل های مخزن با استفاده از روش زمین آماری تابع خود همبستگی بیشینه / کمینه و فازی بر روی داده های لرزه ای کارشناسی ارشد
حسن طالبی تفکیک واحدهای سنگی و آلتراسیون ها در کانسار مس پرفیری سونگون با استفاده از شبیه سازی پلوری گوسین کارشناسی ارشد
سجاد طالش حسینی تطابق و به روز رسانی مدل کانسار با استفاده از شبیه سازی دینامیکی توأم داده های پیوسته و گسسته دکتری
حمید اباذرفرد Indirect modeling of spatial distribution of gold grade using the integration of IP-RS data and associated sulfide paragenes in the range of Yangani and Qinrjeh (zarshuran) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
کیارش پاشنا Forecasting ARD potential by influence parameter determination and 3D-dimension Prediction with geological data کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
علی حسینی توسعه شبیه سازی بلوکی چندمتغیره زمین آماری در حضور متغیرهای مرتبط دکتری دانلود 1397/04/02
فرزانه خرم توسعه الگوریتم شبیه سازی شرطی چندمتغیره و ارائه مدل ژئومتالورژیکی دکتری دانلود 1396/09/22
بابک رجبی نسب Three Dimentional Geometallurgical Modelling in Sangan Iron Ore (Eastern Dardvay Ore Body) using Geostatistical Multivariate Simulation دکتری دانلود 1398/07/02
سیاوش سالاریان تلفیق زمین‌ آماری چند متغیره با لحاظ کردن عدم قطعیت بر مبنای شبیه‌ سازی مطالعه موردی : آهن و مس قلندر، اهر کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
میثم سلیمی دلشاد تخمین تخلخل و تراوایی با استفاده از روش کوکریجینگ بر روی داده های لرزه سه بعدی و چاه در یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
سمیه شیخ محمدی تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
امین شریفی فر مدل سازی توزیع سه بعدی برخی خصوصیات خاک با استفاده از شبیه سازی تصادفی دکتری دانلود 1398/06/27
علیرضا عربپور Investigation of evidence, calculation of reserve, pathway of flux and mineralization of Exotic deposition by mass balance modeling in Miduk PCD., Shahre Babak, Iran کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/24
اسعد فقه مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/30
محمد فهیمی نیا Analysis and Co-Simulation of Compositional Data کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/16
امید محمودی مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
فقه اسعد مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران کارشناسی ارشد
محمودی امید مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان کارشناسی ارشد
فاطمه امیر پورسعید Ore Body Modeling using Distance Function and Plurigaussin Simulation Approaches کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/23
قانع بابک مدلسازی چندمتغیره زمین آماری فاکتورهای کنترل کننده کانی-سازی، مطالعه موردی: کانسار طلای ساری گونی کارشناسی ارشد
علی اکبر بیات مدل سازی شکستگی در مخازن کربناته با استفاده از روش زمین آمار چند نقطه‌ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
سعید حاج صادقی مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی و مدل‌سازی فاکتورهای کنترل کننده کانی‌سازی در کانسار مس نه‌کوهی در مرکز استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
رضایی حسن زمین آمار چند نقطه ای: تئوری و کاربرد آن در شبیه سازی دایک مطالعه موردی کانسار مس سونگون کارشناسی ارشد
طالبی حسن تفکیک واحدهای سنگی و آلتراسیون ها در کانسار مس پرفیری سونگون با استفاده از شبیه سازی پلوری گوسین کارشناسی ارشد
سید علی حسینی شبیه سازی متغیرهای ژئومتالورژیکی با استفاده از تبدیلات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
محسن درجانی مدل سازی سه بعدی زمین آماری مدول های الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
حسن رضایی زمین آمار چند نقطه ای: تئوری و کاربرد آن در شبیه سازی دایک مطالعه موردی کانسار مس سونگون کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
بهمرد سبزی پور ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه‌های پایش کیفی رودخانه‌ها، با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعه موردی رودخانه کارون) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
حسینی سید علی شبیه سازی متغیرهای ژئومتالورژیکی با استفاده از تبدیلات غیرخطی کارشناسی ارشد
حاج صادقی سعید مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی و مدل‌سازی فاکتورهای کنترل کننده کانی‌سازی در کانسار مس نه‌کوهی در مرکز استان کرمان کارشناسی ارشد
شیما سلیمانی تفکیک آب شور و شیرین با روش مقاومت ویژه ی الکتریکی و شبیه‌سازی زمین آماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
میثم سلیمی دلشاد تخمین تخلخل و تراوایی با استفاده از روش کوکریجینگ بر روی داده های لرزه سه بعدی و چاه در یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
شکیبا سیما تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش زمین‌آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده‌های لرزه‌ای کارشناسی ارشد
شیخ محمدی سمیه تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد
سیما شکیبا تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش زمین‌آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده‌های لرزه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
سلیمانی شیما تفکیک آب شور و شیرین با روش مقاومت ویژه ی الکتریکی و شبیه‌سازی زمین آماری کارشناسی ارشد
محمد صفی خانی ارزیابی صحت نتایج الگوریتم های کریجینگ، کوکریجینگ، شبیه سازی و شبیه-سازی توام متوالی گوسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
حسن طالبی تفکیک واحدهای سنگی و آلتراسیون ها در کانسار مس پرفیری سونگون با استفاده از شبیه سازی پلوری گوسین کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
بیات علی اکبر مدل سازی شکستگی در مخازن کربناته با استفاده از روش زمین آمار چند نقطه‌ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کارشناسی ارشد
مسلم فاتحی تفسیر و مدلسازی سه‌بعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با نتایج حفاری اکتشافی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
بابک قانع مدلسازی چندمتغیره زمین آماری فاکتورهای کنترل کننده کانی-سازی، مطالعه موردی: کانسار طلای ساری گونی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
سلیمی دلشاد میثم تخمین تخلخل و تراوایی با استفاده از روش کوکریجینگ بر روی داده های لرزه سه بعدی و چاه در یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
نظری استاد محسن مدل‌سازی آماری و زمین آماری شبکه شکستگی در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد
صفی خانی محمد ارزیابی صحت نتایج الگوریتم های کریجینگ، کوکریجینگ، شبیه سازی و شبیه-سازی توام متوالی گوسی کارشناسی ارشد
مسلم مرادی تحلیل زمین‌آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل حاصل از وارون‌سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/18
فاتحی مسلم تفسیر و مدلسازی سه‌بعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با نتایج حفاری اکتشافی کارشناسی ارشد
مرادی مسلم تحلیل زمین‌آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل حاصل از وارون‌سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
محسن نظری استاد مدل‌سازی آماری و زمین آماری شبکه شکستگی در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه شبیه سازی آموزشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی ذخایر معدنی 8105489 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمونه برداری اکتشافی 8105560 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارآموزی 1 8105393 0 10 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص 3973
زمین آمار 8105427 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدل سازی ذخایر معدنی 8105489 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمونه برداری اکتشافی 8105560 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ارزیابی ذخایر معدنی 8105006 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زمین آمار پیشرفته 8105550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 02 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص 3963
زمین آمار 8105427 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
سمینار 1 8105598 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینار 2 8105599 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی اکتشاف مواد معدنی 8105195 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدل سازی ذخایر معدنی 8105489 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمونه برداری اکتشافی 8105560 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3