بخش های دانشکده بخش های دانشکده

رحمان صمدزادگان

رحمان صمدزادگان

رحمان صمدزادگان (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: 82084232
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: