Departments

Ali Moradzadeh

change-logo

Ali Moradzadeh    (FA Page)

Professor
Contact Number: 82084565
Email: 
Website: 

National ArticlesInternational ArticlesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تعیین وزن بهینه روی سر مته حفاری بکمک داده های حفاری و نگارهای چاه در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران M.S 1396/6/27
Morteza Abdoli پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های مغناطیسی کانسار لجنه B.S
Sajjad Ahmadi مطالعات ژئومغناطیسی جهت اکتشاف کانه زایی هماتیت در کیاسر مازندران B.S
Yousef Asgarinezhad مدل سازی کیفیت رخساره های نامتعارف گازی با استفاده از داده های لرزه ای و پترو فیزیکی Ph.D
Yousef Asgarinezhad مدل سازی کیفیت رخساره های نامتعارف گازی با استفاده از داده های لرزه ای و پترو فیزیکی Ph.D
Atena Bahramiyarahmadi تهیه مدل ژئومکانیکی جهت تحلیل پایداری یکی از چاه‌های نفتی ایران M.S
Alireza Bordbar مدل سازی وارون دو بعدی فشرده داده های مغناطیسی کانسار سورک M.S
Khatereh Danaei Ph.D
Khatereh Danaei بهبود وارون سازی سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با مش بندی نامنظم و استفاده از الگوریتم های دو قطری سازی لنکزوس Ph.D
Mehri Fatehi مطالعه ژئوشیمیایی سنگ منشاء و نفت افق های مخزنی بنگستان و آسماری میدان بی بی حکیمه M.S
Hosein Fereydooni وارون سازی سه بعدی داده های الکترومغناطیس حوزه زمان هلیکوپتری با استفاده از پردازش موازی Ph.D
EHSAN GOLMOHAMMADI شناسایی و مطالعه شکستگی های مخازن نفتی با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشانگرهای لرزه ای حساس به شکستگی ها M.S
Payam Gomar مطالعه تحلیلی اثر تخلیه/ تزریق بر پایداری چاه های تکمیلی در مخازن هیدروکربوری- مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ایران M.S
Mohammad Reza Hussaini تلفیق داده‌های اکتشافی به روش هیبریدی به منظور بررسی وضعیت کانی‌سازی و پیشنهاد نقاط حفاری تکمیلی در منطقه تپه شمالی معدن مس طلا پورفیری دالی M.S
Amirhosein Jahanshahi استفاده از روش مناسب به منظور حل کردن مشکل هرزروی سیال حفاری در چاه های اکتشافی با استفاده از داده های پتروفیزیکی، چاه وحفاری بر اساس سیستم های هوشمند فازی M.S
Farshad Joulidehsar بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس Ph.D
Farshad Joulidehsar بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس Ph.D
Sajjad Karami basiri بهبود مدل اشباع شدگی با استفاده از داده های لرزه ای قبل از برانبارش در یکی از میادین جنوب غربی ایران M.S
Abolfazl Khan Mohammadi شناسایی کانال نفتی با تفکیک پذیری بالا با استفاده از ترکیب روش تجزیهی طیفی به مدهای تجربی بهبود یافته و شبکههای عصبی عمیق M.S
Elham sadat Mousavi niaraki شبیه‌سازی و مدل‌سازی معکوس داده‌های مگنتوتلوریک و میدان پتانسیل منابع ژئوترمال، مطالعه موردی: آبگرم- محلات M.S
Mohammad reza Okhovvat پیش بینی تغییرات پارامترهای تولید در اثر بر هم کنش گاز و سیال مخزنی در حین تزریق دی اکسید کربن در عملیات ازدیاد برداشت نفت M.S
Alireza Rahmati ارزیابی مناطق مستعد زمین گرمایی نواحی اطراف کوه دماوند با تلفیق لایه های مختلف اکتشافی در محیط GIS M.S
Mohammadtaghi Rahmatizad به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس M.S
Mahtab Rashidi fard تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک M.S
Matin Rezaie تفسیر مدل سازی سه بعدی و تخمین تناژ ماده معدنی آهن لجنی شاهرود با کمک داده‌های کشاف مغناطیس سنجی B.S
Hamid Sabbaghi Goni بکارگیری روش های هوشمند تلفیق داده های اکتشافی جهت شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی مس در محدوده اکتشافی زفرقند استان اصفهان M.S
Elham Saghafi مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربور مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری M.S
Yaser Salimi delshad بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی Ph.D
OMIDREZA SALMIAN تخمین پارامترهای ژئومکانیکی با استفاده از وارون سازی پیش از برانبارش داده های لرزه ای سه بعدی و داده های چاه جهت ارزیابی سازندهای مخزنی M.S
Zohreh Seyedei مدل سازی سه بعدی رخساره لرزه ای مخزن با استفاده از روش‌های زمین آماری و تلفیق داده¬های چاه با داده لرزه ای M.S
Misagh Shahbaz تخمین فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی پیش از برانبارش در یکی از میادین جنوب ایران M.S
Mohsen Shajari بهبود تخمین تراوایی با استفاده نگارهای معمولی، تصویری و ان ام آر در یکی از مخازن جنوب ایران M.S
Moein Shokati تخمین اشباع هیدروکربن در یکی از میادین نفتی ایران مبتنی بر تلفیق داده های لرزه ای سه بعدی با نگارهای مقاومت ویژه سازند و اعمال فرمول آرچی M.S
Milad Teymoori Ashtiani ارزیابی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن جهت شبیه سازی تزریق آب کربناته در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران M.S
SAYEDMAHDI YOSFI پروژه کارشناسی B.S
پیش بینی تغییرات پارامترهای تولید در اثر بر هم کنش گاز و سیال مخزنی در حین تزریق دی اکسید کربن در عملیات ازدیاد برداشت نفت M.S 1393/9/10
ارائه روشی برای وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین گرمایی Ph.D 1397/10/19
شناسایی گسل‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای و شبکه‌های عصبی مصنوعی M.S 1399/12/24
مدل سازی وارون دو بعدی فشرده داده های مغناطیسی کانسار سورک M.S 1395/7/13
تهیه مدل ژئومکانیکی جهت تحلیل پایداری یکی از چاه‌های نفتی ایران M.S 1396/11/10
ارزیابی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن جهت شبیه سازی تزریق آب کربناته در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران M.S 1396/1/29
مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربور مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری M.S 1397/7/8
استفاده از روش مناسب به منظور حل کردن مشکل هرزروی سیال حفاری در چاه های اکتشافی با استفاده از داده های پتروفیزیکی، چاه وحفاری بر اساس سیستم های هوشمند فازی M.S 1396/6/27
تلفیق داده‌های اکتشافی به روش هیبریدی به منظور بررسی وضعیت کانی‌سازی و پیشنهاد نقاط حفاری تکمیلی در منطقه تپه شمالی معدن مس طلا پورفیری دالی M.S 1397/6/31
شناسایی کانال نفتی با تفکیک پذیری بالا با استفاده از ترکیب روش تجزیهی طیفی به مدهای تجربی بهبود یافته و شبکههای عصبی عمیق M.S 1400/4/19
مدل سازی گونه های سنگی مخازن هیدروکربنی با استفاده از داده های مغزه، نگارهای چاه و لرزه ای M.S 1401/4/20
تلفیق فیزیک سنگ و وارون‌سازی لرزه‌ای به منظور توصیف نوع تخلخل یک مخزن کربناته در یکی از میادین جنوب غربی ایران M.S 1401/4/25
بهبود وارون سازی سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با مش بندی نامنظم و استفاده از الگوریتم های دو قطری سازی لنکزوس Ph.D 1402/4/27
مدلسازی سه بعدی زمین آماری مدولهای الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن ( مطالعه موردی ) M.S 1395/10/12
رویکردی جامع جهت ساخت مدل یک بعدی ژئومکانیکی چاه های نفت و گاز با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین M.S 1402/4/28
بکارگیری الگوریتم های متنوع خوشه بندی به همراه روش فرکتال جهت پتانسیل یابی کانه زایی طلا، نقره و فلزات پایه در منطقه باریکا M.S 1396/6/27
مدل سازی وارون و تجزیه و تحلیل داده های مگنتوتلوریک جهت اکتشاف منابع ژئوترمال در یکی از مناطق غرب ایران M.S 1396/7/1
ارزیابی مناطق مستعد زمین گرمایی نواحی اطراف کوه دماوند با تلفیق لایه های مختلف اکتشافی در محیط GIS M.S 1398/4/11
به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس M.S 1397/7/8
تعیین وزن بهینه روی سرمته به کمک داده های حفاری و نگارهای چاه در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران M.S 1395/6/27
تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک M.S 1396/10/25
بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس Ph.D 1397/7/4
مدل سازی سه بعدی رخساره لرزه ای مخزن با استفاده از روش های زمین آماری و تلفیق داده های چاه با داده لرزه ای M.S 1399/10/2
تخمین پارامترهای ژئومکانیکی با استفاده از وارون سازی پیش از برانبارش داده های لرزه ای سه بعدی و داده های چاه جهت ارزیابی سازندهای مخزنی M.S 1400/11/16
بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی Ph.D 1398/6/25
بهبود تخمین تراوایی با استفاده نگارهای معمولی، تصویری و ان ام آر در یکی از مخازن جنوب ایران M.S 1395/7/7
تخمین فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی پیش از برانبارش در یکی از میادین جنوب ایران M.S 1398/4/18
تخمین میزان تراوایی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی مرسوم و داده های نگار تصویری دو قطبی برشی برای یکی از مخازن جنوب ایران M.S 1396/6/14
تخمین اشباع هیدروکربن در یکی از میادین نفتی ایران مبتنی بر تلفیق داده های لرزه ای سه بعدی با نگارهای مقاومت ویژه سازند و اعمال فرمول آرچی M.S 1398/7/9
بکارگیری روش های هوشمند تلفیق داده های اکتشافی جهت شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی مس در محدوده اکتشافی زفرقند استان اصفهان M.S 1396/6/28
مدلسازی عددی داده ه ای ژئوالکتریکی با مش های ساختاری و غیرساختاری، مطالعه موردی: اکتشاف تراورتن آتشکوه - محلا ت M.S 1401/2/4
وارون سازی لرزه ای با استفاده از الگوریت م یادگیری عمیق برای اکتشاف ذخایر هیدروکربوری M.S 1402/7/23
مدل سازی کیفیت رخساره های نامتعارف گازی با استفاده از داده های لرزه ای و پترو فیزیکی Ph.D 1400/4/26
مطالعه ژئوشیمیایی سنگ منشاء و نفت افق های مخزنی بنگستان و آسماری میدان بی بی حکیمه M.S 1398/4/18
بهبود مدل اشباع شدگی با استفاده از داده های لرزه ای قبل از برانبارش در یکی از میادین جنوب غربی ایران M.S 1398/4/18
پتانسیل یابی منابع زمین گرمایی در استان زنجان با استفاده از تلفیق لایه های مختلف اکتشافی M.S 1396/10/24
بررسی ژئومکانیکی یکپارچگی پوش سنگ جهت ذخیره سازی زیر زمینی دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران M.S 1399/7/29
شناسایی و مطالعه شکستگی های مخازن نفتی با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشانگرهای لرزه ای حساس به شکستگی ها M.S 1401/4/25
مطالعه تحلیلی اثر تخلیه/ تزریق بر پایداری چاه های تکمیلی در مخازن هیدروکربوری- مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ایران M.S 1394/9/14
مدلسازی ژئوفیزیکی دادههای الکترومغناطیس حوزه زمان و میدان پتانسیل در محدوده نهشته پلیمتال اکویتی سیلور برتیش کلمبیا، کانادا M.S 1402/4/27
بررسی کیفیت مخزن با تاکید بر پدیده دولومیتی شدن با استفاده از داده های لرزه ای و پتروفیزیکی دریکی از میادین هیدروکربنی جنوب کشور M.S 1395/6/31
شبیه‌سازی و مدل‌سازی معکوس داده‌های مگنتوتلوریک و میدان پتانسیل منابع ژئوترمال، مطالعه موردی: آبگرم- محلات M.S 1401/4/26
ارزیابی آزمایشگاهی - پتروفیزیکی سازند کشف رود در میدان گازی خانگیران با نگاهی ویژه بر کانی های رسی با استفاده از روش ترکیب اطلاعات M.S 1400/11/9
Showing 20 results.
of 1
Showing 20 results.
of 1