Departments Departments

Ali Moradzadeh

Ali Moradzadeh

Ali Moradzadeh    (FA Page)

Professor
Contact Number: 82084565
Room: 1st floor
Email: 

National ArticlesInternational ArticlesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Atena Bahramiyarahmadi تهیه مدل ژئومکانیکی جهت تحلیل پایداری یکی از چاه‌های نفتی ایران M.S
Alireza Bordbar مدل سازی وارون دو بعدی فشرده داده های مغناطیسی کانسار سورک M.S
Payam Gomar مطالعه تحلیلی اثر تخلیه/ تزریق بر پایداری چاه های تکمیلی در مخازن هیدروکربوری- مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ایران M.S
Farshad Joulidehsar بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس Ph.D
Mohammad reza Okhovvat پیش بینی تغییرات پارامترهای تولید در اثر بر هم کنش گاز و سیال مخزنی در حین تزریق دی اکسید کربن در عملیات ازدیاد برداشت نفت M.S
Alireza Rahmati ارزیابی مناطق مستعد زمین گرمایی نواحی اطراف کوه دماوند با تلفیق لایه های مختلف اکتشافی در محیط GIS M.S
Mohammadtaghi Rahmatizad به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس M.S
Mahtab Rashidi fard تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک M.S
Hamid Sabbaghi Goni بکارگیری روش های هوشمند تلفیق داده های اکتشافی جهت شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی مس در محدوده اکتشافی زفرقند استان اصفهان M.S
Elham Saghafi مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربور مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری M.S
Misagh Shahbaz تخمین فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی پیش از برانبارش در یکی از میادین جنوب ایران M.S
Alireza Shahnazi تخمین میزان تراوایی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی مرسوم و داده های نگار تصویری دو قطبی برشی برای یکی از مخازن جنوب ایران M.S
Mohsen Shajari بهبود تخمین تراوایی با استفاده نگارهای معمولی، تصویری و ان ام آر در یکی از مخازن جنوب ایران M.S
Milad Teymoori Ashtiani ارزیابی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن جهت شبیه سازی تزریق آب کربناته در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران M.S
Showing 17 results.
of 1
Showing 17 results.
of 1