Departments Departments

Mehdi Moosavi

Mehdi Moosavi

Mehdi Moosavi    (FA Page)

Associate Professor
Contact Number: 82084243
Room: 1st floor
Email: 

National ArticlesInternational ArticlesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Farhad Abedi Rizi بررسی رفتار خزشی سنگ نمک و تاثیر آن بر فضای معدنی اتاق و پایه -( مطالعه موردی: سری تبخیری هرمز ) M.S
Heydari Ali بررسی تاثیر استفاده از الیاف بر تغییر شکل پذیری شاتکریت سبکدانه M.S
Mohammad Bagher Amjadi ساخت سیستم الکتونیکی تنظیم فشار جانبی برای تست های سه محوره B.S
Hani Asaei مطالعه آزمایشگاهی و بررسی عددی مسیرهای تنش( قوس شدگی) در اثر تغییرات فشار مخازن Ph.D
Ali Bahirayi مدلسازی کنترل تولید ماسه به روش فریس پک با استفاده از روش اجزای محدود: مطالعه موردی یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران M.S
Behzad Bashokooh بررسی و انتخاب روشهای بهینه جلوگیری از تولید ماسه در چاههای مایل و افقی تولید کننده مواد هیدروکربنی B.S
RAMIN DOOSTMOHAMMADI مدلسای رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی Ph.D
Aida Farough مروری بر روشهای مختلف اندازه گیری تغییر شکل سنگها در مدلهای فیزیکی و تحلیل نتایج B.S
SEYEDVAHIDODDIN FATTAHPOUR شبیه سازی فیزیکی و عددی تولید ماسه در چاه های نفت Ph.D
Saleh Ghadernejad مطالعه آماس سنگ های رسی به روش زاویه تماس M.S
Nader Ghasempour مطالعه ناپایداری چاه های نفتی به روش بررسی رفتار هیدرومکانیکی سنگ در ناحیه خرابی Ph.D
Farzaneh Hamedi Azad بررسی رابطه سرعت برش سنگ های ساختمانی و برخی خواص اندیسی و مکانیکی سنگ ها B.S
SAMIRA HEIDARI تعیین میدان تنش در نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان با توجه به نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و بهینه سازی جانمایی مغار M.S
Mohammad Hoveidafar بررسی خصوصیات حرارتی سنگ ها و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری آن M.S
Kousha Jalali بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از رفتارنگاری در حفاری مکانیزه به روش EPB M.S
Alireza Kalantar مدلسازی تحلیلی تعیین پنجره وزن کل ایمن ومسیر بهینه چاه با استفاده ازمعیار موگی- کولمب M.S
Omid Khatibi moghadam بررسی تاثیر خواص کانی شناسی و ایندکسی رس ها در تغییر مقدار زاویه تماس و ترشوندگی. B.S
Saeed Lalegani dezaki برآورد طیف پاسخ سازه های زیرزمینی در محیط های ناپیوسته سنگی تحت بارهای دینامیکی اتفجاری در شرایط عدم قطعیت M.S
Mahdi Mehranpour بررسی تاثیردانه بندی برروی پدیده تولید ماسه در چاههای نفت M.S
Hassan MirzaeiDoghozlou تحلیل پایداری پله های معدن سنگ ساختمانی نی ریز با نگرشی خاص بر پدیده پوسته شدگی M.S
Yousef Mohammadhosseinzadeh Golabchi تاثیر رفتار خزشی سنگ بر چقرمگی شکست مود I با رویکرد مدلسازی عددی ترکیبی المان محدود- المان مجزا M.S
Sadra Mohammadi بررسی تاثیر مواد دیرگیر و ترکیبات مختلف اختلاط آب، گچ، سیمان بر زمان گیرش و مقاومت نهایی B.S
ELMIRA MOHAMMADI SHAMLOU بررسی رفتار خزشی سنگ نمک تحت شرایط آزمایش استاندارد خزش در مقیاس میکروسکوپی B.S
Hesamaddin Nabizadeh Rafsanjani ارائه مدلی جدید برای تعیین مقاومت برشی درزه های سنگی M.S
Milad Naderloo مطالعه وابستگی آماس سنگ های رسی به میزان کشش سطحی نمونه B.S
Milad Naderloo بررسی کاربرد روش انتشار آوایی در مکانیزم شکست و رشد ترک در سنگ ها M.S
ALI MOHAMAD PAKDAMAN بررسی مقایسه ای بین روش های مختلف تعیین چقرمگی شکست استاتیکی مورد I سنگ ها M.S
BEHNAM RAHIMI MOHSENI مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پدیده آرچینگ در ثبت مقدار تنش ها توسط سنسور در محیط های دانه ای M.S
Masoud Rahjoo ارائه معیارهای گسیختگی سنگ بر اساس کرنش و استفاده M.S
FatemehSadat Rassouli بررسی پدیده خزش در سنگهای نرم توسط آزمایش نفوذ B.S
Ashkan Rastegarmanesh بررسی عددی پدیده ترکیدن خودبخودی سنگ و مقایسه آن با معیارهای تجربی M.S
Mohammad reza Roshandel تعیین فاصله داری چال ها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیرانفجاری M.S
Morteza Salehisadati اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی سنگ ها و بررسی اثر این پارامتردر پایداری معدن سنگ تنگ حنا M.S
Mahyar Sharifi Mood استفاده از روش فتوگرامتری تصحیح شده جهت اندازه گیری و آنالیز جابجایی و کرنش B.S
Atefeh Taqiyar بهینه سازی عملکرد سیستم پرده آب بند در مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز M.S
ALI TAROKH بررسی پدیده رهاسازی تنش در سنگهای با رفتار خزشی B.S
Fatemeh Tavanaei Sereshki بررسی رفتار رها سازی تنش در سنگ نمک با استفاده از تست رها سازی فروروندگی B.S
Mehdi Yoosefi بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از مدلساز M.S
بررسی اثر روش های مختلف جلوگیری از تولید ماسه بر بهره دهی چاه های نفتی B.S
بررسی تغییر شکل‌ های برگشت‌ ناپذیر در ماسه‌ سنگ‌ ها M.S Download 1397/07/09
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ تاثیر ﭘﺪﯾﺪه آرﭼﯿﻨﮓ در اندازه گیری مقدار تنش ها ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر در محیط‌های دانه ای M.S Download 1397/07/09
بررسی تاثیر فرآورده های نفتی بر خواص مقاومتی بتن سخت شده M.S
تحلیل پایداری گزینه های مختلف در تقاطع تونلهای متر M.S
تحلیل برگشتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (مطالعه موردی : مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک) M.S Download 1396/07/03
برآورد طیف پاسخ سازه‌های زیرزمینی در محیط‌ های ناپیوسته سنگی تحت بارهای دینامیکی انفجاری در شرایط عدم قطعیت M.S Download 1397/07/10
بررسی صاف شدگی نا همواری های سطح درزه در نمونه های شبه سنگی دارای درزه های غیر‌ممتد تحت آزمایش برش مستقیم M.S Download 1397/07/11
تاثیر رفتار خزشی سنگ بر چقرمگی شکست مود I با رویکرد مدل‌سازی عددی ترکیبی المان‌محدود-المان‌مجزا M.S Download 1398/04/18
بررسی رفتار مکانیکی سازند گچساران تحت دما و تنش بالا B.S
بررسی کاربرد روش انتشار آوایی در مکانیزم شکست و رشد ترک در سنگ‌ها M.S Download 1396/07/12
بررسی تأثیر گردشدگی دانه ها و توزیع دانه بندی بر روی میزان تولید ماسه در چاه های نفت M.S Download 1391/06/25
تحلیل پایداری دیواره‌جنوبی معدن سنگ‌آهن چغارت با استفاده از مدلسازی عددی M.S
بررسی ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان با استفاده از سلول تغییر یافته هدک M.S
بررسی تورم پذیری سنگهای ساختگاه تونل انحراف سد نرگسی و تحلیل سیستم نگهداری مربوطه M.S Download 1391/03/30
مطالعه‌ ی آزمایشگاهی و بررسی عددی مسیرهای تنش (قوس‌شدگی) در اثر تغییرات فشار مخازن Ph.D Download 1396/11/03
تعیین فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات نفتی M.S Download 1389/07/04
Investigating the effect of ground improvement and reinforcement on tunnel stability and deformation in urban areas (case study: Karaj metro E station) M.S Download 1394/11/20
ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ Ph.D Download 1395/04/01
بررسی عملکرد کارگاه های استخراج کند و آکند بر اساس تنشهای القایی M.S
Investigating the effect of ground improvement and reinforcement on tunnel stability and deformation in urban areas (case study: Karaj metro E station) M.S
آنالیز نشت آْب به درون تونل با استفاده از پارامترهای هیدروژئودینامیکی محیط M.S
مدل سازی کنترل تولید ماسه به روش Frac Pack با استفاده از روش اجزای محدود M.S Download 1392/06/13
تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش های عددی سه بعدی در محیط ناپیوسته M.S Download 1385
پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از روشهای تجربی، فیزیکی و عددی M.S Download 1385
بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده M.S Download 1380
بررسی مقایسه ای روش های تعیین چقرمگی شکست استاتیکی مود I سنگ ها M.S Download 1393/09/02
رفتار سنجی و تحلیل پایداری توده سنگهای پیرامون تونلهای آب بر نیروگاه سد کارون 3 M.S Download 1379
بهینه سازی سیستم پرده آب در مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام M.S Download 1394/06/31
فضا و جامعه شهرهای ایران در دوران انتقال از ساسانیان به قرون اولیه اسلامی مطالعه موردی :ویگل و هراسگان Ph.D Download 1389/06/16
بررسی اثر چرخش میدان تنش در اطراف گسل ها و ناپیوستگی های عمده به روش عددی M.S Download 1390/07/13
بررسی رفتار خزشی سنگ‌های نرم با نگرشی خاص بر گلسنگ سد و نیروگاه مسجدسلیمان M.S Download 1387/07/13
فرآوری و بهبود خواص مواد اولیه به منظور تهیه بتن خودترمیم M.S Download 1398/04/15
بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از رفتارنگاری در حفاری مکانیزه به روش EPB M.S Download 1392/12/21
مقایسه روش های پایدارسازی دیواره های خاکی عمیق M.S
مدلسازی عددی همبسته فرایند شکست هیدرولیکی به روش المان محدود توسعه یافته M.S
تعیین میدان تنش و بهینه سازی جانمایی مغار در نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان با توجه به نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی M.S Download 1393/10/09
بررسی تاثیر استفاده از الیاف بر تغییر شکل پذیری شاتکریت سبکدانه M.S Download 1390/07/14
شبیه سازی روند انجام برخی از آزمایش های برجا به روش عددی M.S Download 1391/07/01
بررسی رفتار ناپیوستگی‌های پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز M.S Download 1393/02/01
ارائه مدلی جدید برای تعیین مقاومت برشی درزه های سنگی M.S
بررسی تورم پذیری سنگهای ساختگاه تونل انحراف سد نرگسی و تحلیل سیستم نگهداری مربوطه M.S
تحلیل پایداری پله های معدن سنگ ساختمانی نی ریز با نگرشی خاص بر پدیده پوسته شدگی M.S
تحلیل قابلیت اعتماد در تونل های دایره ای پوشش دار با محیط الاستوپلاستیک و تنش های ناهمسان M.S
تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بـارهای لـرزه‌ای زلـزلـه M.S
بررسی پایداری و ارائه روش حفاری پایه های سنگی موجود در مغارهای ترانسفورمر و نیروگاه طرح توسعه نیروگاه زیرزمینی سد مسجد سلیمان M.S
تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش های عددی سه بعدی در محیط ناپیوسته M.S
بررسی ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان با استفاده از سلول تغییر یافته هوک M.S Download 1379
مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مورد مطالعاتی: مغار نیروگاه تولید برق مسجد سلیمان) Ph.D Download 1387/01/26
مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مورد مطالعاتی: مغار نیروگاه تولید برق مسجد سلیمان) Ph.D
بررسی عددی پدیده ترکیدن خودبه خودی سنگ و مقایسه آن با معیارهای تجربی M.S Download 1396/06/29
مقایسه ی بین نتایج آزمایش استاندارد خزش و آزمایش خزش فروروندگی M.S Download 1390/03/21
رفتار سنجی و تحلیل پایداری توده سنگهای پیرامون تونلهای آب بر نیروگاه سد کارون 3 M.S
بررسی پایداری دیواره سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرها در طرح سد ونیروگاه زیر زمینی کارون 3 M.S
تحلیل قابلیت اعتماد در تونل های دایره ای پوشش دار با محیط الاستوپلاستیک و تنش های ناهمسان M.S Download 1390/04/25
ارائه معیارهای گسیختگی سنگ بر اساس کرنش و استفاده از آن در تفسیر جابجایی‌های اندازه‌گیری شده حول حفریات زیرزمینی M.S 1387/07/13
کاربردی کردن نرم افزار( Discontinuous Deformation Analysis (DDA وتجهیز آن به ابزار مدلسازی سیستمهای تقـویتی تمـام تزریق در محیـط ناپیـوستـه M.S
تعیین فاصله داری چال ها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیرانفجاری M.S Download 1393/03/13
تعیین فاصله داری چا لها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیر انفجاری M.S 1393/03/13
تعیین فاصله داری چال ها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیرانفجاری M.S Download 1393/03/13
تحلیل پایداری دیواره‌جنوبی معدن سنگ‌آهن چغارت با استفاده از مدلسازی عددی M.S Download 1388/12/12
تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بـارهای لـرزه‌ای زلـزلـه M.S Download 1381
بررسی تاثیر فرآورده های نفتی بر ویژگی های مقاومتی بتن سخت شده (با نگرشی ویژه بر گازوییل) M.S Download 1389/06/27
تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه M.S
پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از روشهای تجربی، فیزیکی و عددی M.S
مدلسازی عددی سلول فشارسنج هیدرولیکی و بررسی عوامل موثر بر ضریب کالیبراسیون آن M.S Download 1388/07/06
تحلیل پایداری تونل های شهری در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله و حرکت قطار M.S Download 1390/06/20
تعیین میدان تنش و بهینه سازی جانمایی مغار در نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان با توجه به نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی M.S
مدلسازی عددی همبسته فرایند شکست هیدرولیکی به روش المان محدود توسعه یافته M.S Download 1388/07/06
اندازه گیری ضریب خطی انبساط حرارتی سنگ ها و تاثیر این پارامتر در پایداری پله های معدن تنگ حنا M.S Download 1395/04/06
Analysis of Influencing Factors in Response Spectrum of Underground Structures Using Numerical Method M.S Download 1388/04/02
تعیین میدان تنش‌های برجا به کمک آزمایش شکست هیدرولیک (مطالعه موردی طرح برقابی ارس) M.S Download 1392/10/22
تحلیل پایداری گزینه های مختلف در تقاطع تونلهای متروی خط 4، 7 و تونل نواب M.S Download 1387/07/14
بررسی رفتار خزشی سنگ نمک و تاثیر آن بر فضای معدنی اتاق و پایه (مطالعه موردی: سری تبخیری هرمز) M.S Download 1394/06/23
بهینه سازی سیستم پرده آب در مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام M.S
مقایسه روش های پایدارسازی دیواره های خاکی عمیق M.S Download 1392/06/10
تحلیل پایداری مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک به روش تحلیل برگشتـی بـا استفاده از رگرسیون چند متغیره M.S Download 1384
بررسی رفتار مکانیکی ناپیوستگیهای توده سنگ به کمک مطالعات آزمایشگاهی M.S Download 1389/07/07
مدل سازی کنترل تولید ماسه به روش Frac Pack با استفاده از روش اجزای محدود M.S
بررسی تاثیر استفاده از الیاف بر تغییر شکل پذیری شاتکریت سبکدانه M.S
تحلیل پایداری و روش اجرای چاه مایل در نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه M.S
بررسی عملکرد کارگاه های استخراج کند و آکند بر اساس تنشهای القایی M.S Download 1392/06/13
تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون M.S
تحلیل پایداری گزینه های مختلف در تقاطع تونلهای متروی خط 4، 7 و تونل نواب M.S
Analytical modeling for Determining safe mud weight window and optimum wellbore trajectory using Mogi-Coulomb Criterion M.S
بررسی مقایسه ای روش های تعیین چقرمگی شکست استاتیکی مود I سنگ ها M.S
مقایسه ی بین نتایج آزمایش استاندارد خزش و آزمایش خزش فروروندگی M.S
تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه M.S 1385
تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه M.S Download 1385
شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تولید ماسه در چاه‌های نفت Ph.D Download 1391/04/17
Study on the swelling of clayey rocks by contact angle method M.S Download 1396/11/11
مطالعه ناپایداری چاه‌های نفتی به روش بررسی رفتار هیدرومکانیکی سنگ در ناحیه خرابی چاه Ph.D Download 1396/03/24
تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون M.S Download 1380
بررسی تاثیر دما بر فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات مخازن نفتی M.S Download 1394/06/31
بررسی محدوده عملکرد تکنیک زیر مغزه گیری با توجه به تستهای آزمایشگاهی و مدلسازی عددی M.S Download 1388/06/25
بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز M.S Download 1393/02/01
تحلیل پایداری و روش اجرای چاه مایل در نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه M.S Download 1386
Analytical modeling for Determining safe mud weight window and optimum wellbore trajectory using Mogi-Coulomb Criterion M.S Download 1394/10/19
بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از رفتارنگاری در حفاری مکانیزه به روش EPB M.S
کاربردی کردن نرم افزار( Discontinuous Deformation Analysis (DDA وتجهیز آن به ابزار مدلسازی سیستمهای تقـویتی تمـام تزریق در محیـط ناپیـوستـه M.S Download 1383
The effect of Geomechanical Behavior of the Evaporative Formations on the Casing Collapse Phenomenon in the Maroon Oil Field M.S Download 1389/07/13
فضا و جامعه شهرهای ایران در دوران انتقال از ساسانیان به قرون اولیه اسلامی مطالعه موردی :ویگل و هراسگان
شبیه سازی روند انجام برخی از آزمایش های برجا به روش عددی M.S
بررسی رفتار ناپیوستگی‌های پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز M.S
استفاده از خرده‌های سنگی در تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی Ph.D
بررسی خصوصیات حرارتی سنگ ها و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری آن M.S
بررسی پایداری و ارائه روش حفاری پایه های سنگی موجود در مغارهای ترانسفورمر و نیروگاه طرح توسعه نیروگاه زیرزمینی سد مسجد سلیمان M.S Download 1381
بررسی رفتار خزشی سنگ‌های نرم با نگرشی خاص بر گلسنگ سد و نیروگاه مسجدسلیمان M.S
ارزیابی پروفیل سه بعدی جابجایی اطراف تونل در زمین های نرم توسط مدل سازی عـددی (مطالعــه مـوردی تونل پردیس) M.S
تعیین میدان تنش‌های برجا به کمک آزمایش شکست هیدرولیک (مطالعه موردی طرح برقابی ارس) M.S
تعیین فاصله داری چال ها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیرانفجاری M.S
تعیین فاصله داری چا لها برای استخراج سنگ های تزئینی و نما توسط مواد منبسط شونده غیر انفجاری M.S
بررسی رفتار برشی درزه‌های سنگی توسط تست برش مستقیم تحت شرایط مرزی CNL و CNS M.S
اندازه گیری ضریب خطی انبساط حرارتی سنگ ها و تاثیر این پارامتر در پایداری پله های معدن تنگ حنا M.S
تحلیل پایداری پله های معدن سنگ ساختمانی نی ریز با نگرشی خاص بر پدیده پوسته شدگی M.S Download 1389/11/30
بررسی اثر چرخش میدان تنش در اطراف گسل ها و ناپیوستگی های عمده به روش عددی M.S
ارائه معیارهای گسیختگی سنگ بر اساس کرنش و استفاده از آن در تفسیر جابجایی‌های اندازه‌گیری شده حول حفریات زیرزمینی M.S
بررسی پایداری دیواره سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرها در طرح سد ونیروگاه زیر زمینی کارون 3 M.S Download 1379
ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ Ph.D
بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده M.S
The effect of Geomechanical Behavior of the Evaporative Formations on the Casing Collapse Phenomenon in the Maroon Oil Field M.S
مدلسازی عددی سلول فشارسنج هیدرولیکی و بررسی عوامل موثر بر ضریب کالیبراسیون آن M.S
تحلیل پایداری تونل های شهری در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله و حرکت قطار M.S
Analysis of Influencing Factors in Response Spectrum of Underground Structures Using Numerical Method M.S
تحلیل پایداری مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک به روش تحلیل برگشتـی بـا استفاده از رگرسیون چند متغیره M.S
بررسی تاثیردانه بندی برروی پدیده تولید ماسه در چاه های نفت M.S
بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده ازمدل سازی فیزیکی M.S
بررسی تاثیردانه بندی برروی پدیده تولید ماسه در چاه های نفت M.S Download 1389/11/30
بررسی رفتار برشی درزه‌های سنگی توسط تست برش مستقیم تحت شرایط مرزی CNL و CNS M.S Download 1391/06/29
بررسی تاثیر دما بر فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات مخازن نفتی M.S
آنالیز نشت آْب به درون تونل با استفاده از پارامترهای هیدروژئودینامیکی محیط M.S Download 1387/07/08
بررسی محدوده عملکرد تکنیک زیر مغزه گیری با توجه به تستهای آزمایشگاهی و مدلسازی عددی M.S
بررسی تاثیر فرآورده های نفتی بر ویژگی های مقاومتی بتن سخت شده (با نگرشی ویژه بر گازوییل) M.S
ارائه مدلی جدید برای تعیین مقاومت برشی درزه های سنگی M.S Download 1392/06/13
بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز M.S
بررسی رفتار مکانیکی ناپیوستگیهای توده سنگ به کمک مطالعات آزمایشگاهی M.S
تعیین فاکتور تراکم پذیری سنگ در مطالعات نفتی M.S
استفاده از خرده‌های سنگی در تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی Ph.D Download 1392/10/30
ارزیابی پروفیل سه بعدی جابجایی اطراف تونل در زمین های نرم توسط مدل سازی عـددی (مطالعــه مـوردی تونل پردیس) M.S 1384
بررسی خصوصیات حرارتی سنگ ها و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری آن M.S Download 1393/08/27
تحلیل پایداری مغار نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد سیاه بیشه M.S
شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تولید ماسه در چاه‌های نفت
بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده ازمدل سازی فیزیکی M.S Download 1387/07/08

Name Type Phone Address
Rock Mechanics Lab Research
Showing 11 results.
of 1
Showing 11 results.
of 1