Departments Departments

Gholam Hossain Norouzi 

Gholam Hossain Norouzi 

Gholam Hossain Norouzi     (FA Page)

Professor
Contact Number: 82084259
Room: 1st floor
Email: 

National ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Maysam Abedi مدلسازی اکتشافی سه بعدی کانی سازی مس پورفیری با استفاده از روش های نوین در ناحیه سرچشمه کرمان Ph.D
Ahmad Afshar ارائه روشی برای وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین گرمایی Ph.D
Mohammad Alemi arani کاربرد روش PMR در شناسایی آبهای زیرزمینی B.S
Mohammad Hossein Ansari مطالعات ژئوفیزیکی( پلاریزاسیون القائی و مغناطیسی) منطقه ی سریدون به منظور اکتشاف مس . M.S
Farid Arab Ameri مدل ساز فشار منفذی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای و نگارهای پتروفیزیکی دریکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران M.S
Meghdad Darijani پروژه B.S
Mosle Fatehi تفسیر و مدلسازی سه بعدی بی هنجاری های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده های حفاری اکتشافی M.S
Ali Fatolahpour تخمین توزیع تراوایی با استفاده از داده های فشار چاه آزمایی در مخزن گچساران M.S
Asaad Fegh مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران M.S
Vahid Ghaderi پروژه تخصصی B.S
Hessam Ghaeminejad مقایسه الگوریتم های تاپسیس و ویکور در پتانسیل یابی رخدادهای معدنی، مطالعه موردی: کانه زایی طلا دربرگه 100000:1 آلوت، شمال غربی ایران M.S
Seyed masoud Ghiasi تعیین عمق و هندسه بی هنجاری های مغناطیسی محدوده آهن عباس آباد کردستان B.S
HADI HAJI JOMHOURI استفاده از تکنیک آنالیز AVO در آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس M.S
Mahdi Hamidbeygi پروژه تخصصی B.S
Niloofar Hendijani پروژه B.S
Seyyed Mostafa Jalal Alhosseini کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای ( دامنه ، ف M.S
Hamidreza Jalilian انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه در منطقه شهرک مطهری کرمان B.S
Arash Johari مطالعه فیزیک سنگی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی و داده های لرزه ای بر روی یکی از مخازن ماسه سنگی جنوب غرب ایران M.S
GOLNAZ JOZANIKOHAN ارزیابی محتوا و تعیین کانی های رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی به روشهای آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات Ph.D
Sina Kazemi kamyab پروژه تخصصی B.S
Niloufar Khashayar مدل سازی داده های مغناطیسی ساختار مدفون در محوطه ژئومغناطیس موسسه ژئوفیزیک و مقایسه آن با داده های ژئوالکتریکی. B.S
Asadiyan oli Mahmood پروژه B.S
Ehsan Mansoorian پردازش داده های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده ا M.S
Mehdi Moazami goudarzi پروژه تخصصی B.S
Reza Mohamadi ارزیابی رهیافت روش ویکور در تهیه تقشه پتانسیل معدنی در منطقه کرمان M.S
Shademan Mohsen تفسیر و مدلسازی داده های زئوفیزیک هوابرد برگه آلوت و تلفیق آن با سایر داده ها M.S
AMIR MOLLAJAN تفسیر و مدل سازی داده های مغناطیس سنجی منطقه اکتشافی واقع در زنجان B.S
Moslem Moradi تحلیل زمین آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل به دست آمده از وارون سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران M.S
Seyyed Bagher Mostafavi Kashani بکارگیری روش دمپستر- شفر جهت تهیه نقش های پتانسیل یابی اکتشافی و مقایسه آن با روش فازی، مطالعه موردی: پتانسیل اکتشافی مس سریدون کرمان M.S
Mostafa Nassiri pour پروژه تخصصی B.S
Mohammadhossein Nemati مطالعه استاتیکی شکستگیهای مخزن میدان گازی هما واقع M.S
Anahita Noormohammadi پروژه تخصصی B.S
Morteza Nouri Taleghani شبیه سازی فرآیند رخنه گل حفاری به منظور بهبود تقسیر نمودارهای چاه پیمایی M.S
Mandana Parsi پروژه تخصصی B.S
Kiyavash Parvar پروژه B.S
Mohsen Piri پتانسیل یابی مواد معدنی چند فلزی ( سرب و روی ) در زون متالوژنی نیر-ندوشن در جنوب تا جنوب غرب یزد به روش های هوشمند M.S
Mohammad Hossein Pishahang طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ های مغناطیسی اشکال ساده هندسی M.S
Zahra Rajabi پروژه تخصصی B.S
MOSTAFA REZAEI ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شاد M.S
Ahmadi Reza تهیه الگوریتمی هوشمند جهت شناسایی مشخصات فیزیکی و هندسی اهداف ژئوتکنیکی با استفاده از پاسخ امواج رادار نفوذی زمین ( GPR) Ph.D
Saeed Sajedi زون بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان بر پایه روش آماری زون بندی M.S
Majid Sarmasti مطالعه ژئوفیزیکی داده های منطقه اکتشافی دورح بیرجند. B.S
Mohammad Sattari مدل سازی کانسارمس - مولیبدن پورفیری ده سلم ( خرا M.S
Payman Shahnavaaz پروژه تخصصی B.S
Sima Shakiba مطالعه ژئوفیزیکی داده های منطقه اکتشافی مس سریدون (استان کرمان) B.S
Zahra Shamshiri ارزیابی کیفیت مخزنی سازند مزدوران از نگاه ساختارهایی زمین شناسی و هندسه تخلخل به کمک داده های مغزه و نمودارهای تصویری در شرق کپه داغ- ایران M.S
Ali Simi بررسِی پتروفِیزِیکِی پارامترهاِی مخزنِی ِیکِی ازمِ M.S
Abbas Tavakkoli تخمین ذخیره کانسار آهن بایدر (استان کردستان) بر اساس داده های مغناطیسی و گمانه‌ M.S
SIAVASH TEHRANIMOGHADDAS تفسیر داده ای کل مغناطیسی منطقه راونج (از توابع دلیجان در استان اصفهان ) و تعیین آنومالی های احتمالی B.S
Sayyed Alireza Yousefi ساخت مدل ژئومکانیکی با استفاده از داده های چاه و لرزه ای در یکی از میادین هیدروکربونی M.S
Akbar Yousefizade پتانسیل یابی ذخایر مس پرفیری در منطقه جبال بارز با استفاده از تلفیق داده های زئوفیزیک زئوشیمی و زمین شناسی در محیط جی آی اس M.S
Foad Zaynali پتانسیل یابی کانه زایی آهن در برگه 1:100000 اسفوردی به روش تعمیم یافته PROMETHEE II M.S
Ahmad Zeiny پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک M.S
Indirect modeling of spatial distribution of gold grade using the integration of IP-RS data and associated sulfide paragenes in the range of Yangani and Qinrjeh (zarshuran) M.S Download 1397/11/28
ارائه روشی برای وارون‌ سازی توام داده‌ های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین‌ گرمایی Ph.D Download 1397/10/19
اکتشاف ذخائر سولفات سدیم در منطقه گرماب سمنان به روش ژئوالکتریک- پروفیل های جنوبی B.S
تفسیر داده های چاه نگاری در دو چاه حفر شده در سازند آسماری B.S
Prioritization of fuzzy zones for mineralization in Narabaghi copper mine using TOPSIS method M.S Download 1398/07/08
Potential mapping of Fe-bearing mineralization in Esfordi sheet using the Extended PROMETHEE II method M.S Download 1396/07/04
توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران M.S
مقایسه الگوریتمهای تاپسیس و ویکور در پتانسیلیابی رخدادهای معدنی، مطالعه موردی: کانه زایی طلا در برگه 1:100000 آلوت، شمال غربی ایران M.S Download 1396/07/04
تفسیر و مدل سازی داده اهای مغناطیس سنجی منطقه اکتشافی واقع در زنجان B.S
تفسیر داده های مغناطیس سنجی معدن آهن بند نرگس (کاشان) B.S
Evaluation of an integrated VIKOR approach in mineral potential mapping, a case study in central Iranian volcanic-sedimentary belt located in kerman M.S Download 1395/07/13
بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی M.S
مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی M.S
Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network M.S Download 1390/02/28
مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو M.S Download 1385
پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک M.S
مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روش‌های کلاسیک M.S
پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک M.S
مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها M.S
مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران M.S
اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار M.S Download 1376
مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روش‌های کلاسیک M.S Download 1388/12/24
تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه M.S
اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار M.S
مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران M.S
تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس M.S Download 1384
مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان M.S
بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه M.S
مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان M.S Download 1386/12/07
ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان M.S Download 1381
مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو M.S
کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S
ارائه الگوریتمی جهت پردازش و استخراج پارامترهای هندسی اشیاء مدفون از داده های GPR M.S Download 1390/06/26
بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه M.S Download 1384
مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران M.S
پتانسیل یابی مواد معدنی چند فلزی (پلی متال) در زون متالوژنی نیر- ندوشن در جنوب تا جنوب غرب یزد به روش های هوشمند M.S Download 1390/12/07
تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران M.S Download 1386/10/24
طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ مغناطیسی اشکال ساده هندسی M.S Download 1391/02/13
مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) M.S Download 1380
عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب M.S Download 1372
تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند M.S Download 1389/07/06
ترکیب اطلاعات پتروفیزیکی و زمین شناسی برای مطالعه اشباع آب زونهای هیدروکربنی با مقاومت ویژه کم سازند ایلام در دشت آبادان M.S Download 1396/07/12
تخمین ذخیره کانسار آهن بایدر (استان کردستان) بر اساس داده های مغناطیسی و گمانه M.S Download 1397/02/16
مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان M.S Download 1380
کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران M.S Download 1386/09/05
Rock Physics Study Using Well-Logging and Siesmic Data on a Sandstone Reservoir in the South-West of Iran M.S Download 1398/04/02
استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس M.S Download 1387/04/03
لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد M.S
تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته‌ی جنوب غرب ایران M.S
تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) M.S
مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس M.S
مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان M.S Download 1386
مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE M.S Download 1375
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران M.S 1385
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران M.S Download 1385
شبیه سازی جریان سیال با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی و چاه نگاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران M.S Download 1390/07/12
مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) M.S
برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) M.S Download 1378
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری M.S Download 1386
لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد M.S 1368
تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران M.S
بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی M.S Download 1381
اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) M.S Download 1380
پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک M.S Download 1388/12/19
زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی M.S Download 1386/11/30
مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی M.S Download 1387/07/08
تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی M.S
کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S
ارزیابی رهیافت های تلفیق داده تحلیل سلسله مراتبی فازی و میانگین وزنی مرتب شده فازی جهت تهیه نقشه پتانسیل‌یابی معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ M.S Download 1395/06/29
ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران M.S Download 1391/04/17
سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای M.S Download 1387/07/06
زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی M.S
تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل M.S
مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان M.S Download 1386/04/18
تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی M.S
تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی M.S Download 1390/12/10
برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) M.S
شبیه سازی جریان سیال با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی و چاه نگاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران M.S
مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری M.S Download 1381
مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس M.S 1385
مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس M.S Download 1385
ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر M.S Download 1384
توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران M.S Download 1386/08/28
مدل‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی زغال بیتومینه دهلران با شبکه عصبی و مقایسه‌ی آن با روش‌های کلاسیک M.S Download 1388/12/17
ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان M.S
تخمین توزیع تراوایی با استفاده از داده های فشار چاه آزمایی در مخزن گچساران M.S
ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور M.S
تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل M.S Download 1381
تخمین توزیع تراوایی با استفاده از داده های فشار چاه آزمایی در مخزن گچساران M.S Download 1390/07/13
مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران M.S Download 1385
مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری M.S
بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان M.S
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران M.S
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران M.S
مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان M.S
مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران M.S Download 1390/08/30
مقایسه الگوریتمهای تاپسیس و ویکور در پتانسیلیابی رخدادهای معدنی، مطالعه موردی: کانه زایی طلا در برگه 1:100000 آلوت، شمال غربی ایران Download 1396/07/04
تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی M.S Download 1386/11/30
مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها M.S Download 1384
تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته‌ی جنوب غرب ایران M.S Download 1392/05/29
بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی M.S
کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S Download 1384
کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S 1384
مدل‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی زغال بیتومینه دهلران با شبکه عصبی و مقایسه‌ی آن با روش‌های کلاسیک M.S
پتانسیل یابی مواد معدنی چند فلزی (پلی متال) در زون متالوژنی نیر- ندوشن در جنوب تا جنوب غرب یزد به روش های هوشمند M.S
تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس M.S
ارائه الگوریتمی جهت پردازش و استخراج پارامترهای هندسی اشیاء مدفون از داده های GPR M.S
عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان M.S
مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی M.S
بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل M.S
مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان M.S
تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران M.S
طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ مغناطیسی اشکال ساده هندسی M.S
مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE M.S
ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران M.S
بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل M.S Download 1374
مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان M.S Download 1390/11/18
ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور M.S Download 1382
مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی M.S Download 1376
تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) M.S Download 1381
کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری M.S
تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه M.S Download 1382
بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته M.S
پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک M.S Download 1387/07/15
اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) M.S
کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه M.S
توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران M.S
بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته M.S Download 1389/07/10
ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر M.S
مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران M.S Download 1388/12/08
Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network M.S
تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران M.S Download 1386
بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی M.S Download 1381
استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران M.S Download 1391/10/26
استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس M.S
سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای M.S
استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران M.S
بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان M.S Download 1381
کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه M.S Download 1385/06/29
تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند M.S
مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) M.S Download 1381

Name Type Phone Address
Geophysics Lab Education
Showing 11 results.
of 1
Showing 11 results.
of 1