- چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

بخش های دانشکده

پورتلت‌های تو در تو

نمایشگر یک مطلب

 مهدی قراباغی
 دانشیار
 تلفن تماس: 82084556
 اتاق :1st floor
 پست الکترونیکی: gharabaghi@ut.ac.ir

 

 

وظایف و اهداف معاونت پژوهشی

1. اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

2. تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

3. نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

3. تشویق اساتید دانشکده جهت تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی

4. نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمایی های علمی

5. بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصت مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت

6. بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاها

7. اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی به اساتید دانشکده

8. نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی خارجی و داخلی

 9. نظارت بر انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی داخل وخارج اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده

10. مدیریت و نظارت در جلسات پژوهشی دانشکده

 

وظایف و اهداف معاونت پژوهشی

   

 1. اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب
 2. تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 3. نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
 4. تشویق اساتید دانشکده جهت تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی
 5. نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمایی های علمی
 6. بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصت مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت
 7. بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاها
 8. اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی به اساتید دانشکده
 9. نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی خارجی و داخلی
 10.  نظارت بر انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی داخل وخارج اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده
 11. مدیریت و نظارت در جلسات پژوهشی دانشکده

معاون پزوهشی: دکتر مهدی قراباغی

آدرس پست الکترونیکی :gharabaghi@ut.ac.ir

کارشناس پژوهشی 

شماره تماس