بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علی مرادزاده

علی مرادزاده

علی مرادزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آتنا بهرامی یاراحمدی تهیه مدل ژئومکانیکی جهت تحلیل پایداری یکی از چاه‌های نفتی ایران کارشناسی ارشد
علیرضا بردبار مدل سازی وارون دو بعدی فشرده داده های مغناطیسی کانسار سورک کارشناسی ارشد
محمدرضا حسینی تلفیق داده‌های اکتشافی به روش هیبریدی به منظور بررسی وضعیت کانی‌سازی و پیشنهاد نقاط حفاری تکمیلی در منطقه تپه شمالی معدن مس طلا پورفیری دالی کارشناسی ارشد
سجاد کرمی باصیری بهبود مدل اشباع شدگی با استفاده از داده های لرزه ای قبل از برانبارش در یکی از میادین جنوب غربی ایران کارشناسی ارشد
محمدتقی رحمتی زاد به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس کارشناسی ارشد
مهتاب رشیدی فرد تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک کارشناسی ارشد
حمید صباغی جونی بکارگیری روش های هوشمند تلفیق داده های اکتشافی جهت شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی مس در محدوده اکتشافی زفرقند استان اصفهان کارشناسی ارشد
الهام ثقفی مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربور مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری کارشناسی ارشد
یاسر سلیمی دلشاد بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی دکتری
معین شوکتی تخمین اشباع هیدروکربن در یکی از میادین نفتی ایران مبتنی بر تلفیق داده های لرزه ای سه بعدی با نگارهای مقاومت ویژه سازند و اعمال فرمول آرچی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2 8105394 0 17 نامشخص نامشخص 3983
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 02 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 02 نامشخص نامشخص 3973
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی 8105366 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3