بخش های دانشکده

علی مرادزاده

علی مرادزاده

علی مرادزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084565
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرتضی عبدلی پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های مغناطیسی کانسار لجنه کارشناسی
یوسف عسگری نژاد مدل سازی کیفیت رخساره های نامتعارف گازی با استفاده از داده های لرزه ای و پترو فیزیکی دکتری
یوسف عسگری نژاد مدل سازی کیفیت رخساره های نامتعارف گازی با استفاده از داده های لرزه ای و پترو فیزیکی دکتری
خاطره دانایی بهبود روش های وارون سازی سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با مش بندی نا منظم و استفاده از الگوریتم های دو قطری سازی لنکزوس و گرادیان مزدوج دکتری
حسین فریدونی وارون سازی سه بعدی داده های الکترومغناطیس حوزه زمان هلیکوپتری با استفاده از پردازش موازی دکتری
پیام گمار مطالعه تحلیلی اثر تخلیه/ تزریق بر پایداری چاه های تکمیلی در مخازن هیدروکربوری- مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
فرشاد ژولیده سر بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس دکتری
مصیب کمری بررسی ژئومکانیکی یکپارچگی پوش سنگ جهت ذخیره سازی زیر زمینی دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
ابوالفضل خان‌محمدی شناسایی کانال نفتی با تفکیک پذیری بالا با استفاده از ترکیب روش تجزیهی طیفی به مدهای تجربی بهبود یافته و شبکههای عصبی عمیق کارشناسی ارشد
رها مطهری مدل سازی و تفسیر داده های ژئو الکتریک جهت اکتشاف کانسار مس پور فیری سنگ کارشناسی
محمدتقی رحمتی زاد به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس کارشناسی ارشد
مهتاب رشیدی فرد تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک کارشناسی ارشد
میثاق شهبازگهروئی تخمین فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی پیش از برانبارش در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد
علی رضا شهنازی تخمین میزان تراوایی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی مرسوم و داده های نگار تصویری دو قطبی برشی برای یکی از مخازن جنوب ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پتروفیزیک، مبانی نمودارگیری و چاه آزمایی 8105662 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
حقوق و قانون معادن 8105655 1 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
حقوق و قانون معادن 8105655 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
آشنایی با مهندسی معدن و صنایع معدنی 8105026 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2 8105394 0 17 نامشخص نامشخص 3983
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
شماره تماس: 82084565
پست الکترونیکی: