بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علی مرادزاده

علی مرادزاده

علی مرادزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احسان ادیبی سده بهبود وارون سازی احتمالی بیزی داده های لرزه ای به کمک مدل های فیزیک سنگی جهت تخمین مدل احتمالی رخساره ها تخلخل و اشباع شدگی دکتری
سجاد احمدی مطالعات ژئومغناطیسی جهت اکتشاف کانه زایی هماتیت در کیاسر مازندران کارشناسی
آتنا بهرامی یاراحمدی تهیه مدل ژئومکانیکی جهت تحلیل پایداری یکی از چاه‌های نفتی ایران کارشناسی ارشد
علیرضا بردبار مدل سازی وارون دو بعدی فشرده داده های مغناطیسی کانسار سورک کارشناسی ارشد
مهری فاتحی مطالعه ژئوشیمیایی سنگ منشاء و نفت افق های مخزنی بنگستان و آسماری میدان بی بی حکیمه کارشناسی ارشد
پیام گمار مطالعه تحلیلی اثر تخلیه/ تزریق بر پایداری چاه های تکمیلی در مخازن هیدروکربوری- مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا حسینی تلفیق داده‌های اکتشافی به روش هیبریدی به منظور بررسی وضعیت کانی‌سازی و پیشنهاد نقاط حفاری تکمیلی در منطقه تپه شمالی معدن مس طلا پورفیری دالی کارشناسی ارشد
فرشاد ژولیده سر بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس دکتری
فرشاد ژولیده سر بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس دکتری
مصیب کمری بررسی ژئومکانیکی یکپارچگی پوش سنگ جهت ذخیره سازی زیر زمینی دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا اخوت پیش بینی تغییرات پارامترهای تولید در اثر بر هم کنش گاز و سیال مخزنی در حین تزریق دی اکسید کربن در عملیات ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد
علیرضا رحمتی ارزیابی مناطق مستعد زمین گرمایی نواحی اطراف کوه دماوند با تلفیق لایه های مختلف اکتشافی در محیط GIS کارشناسی ارشد
محمدتقی رحمتی زاد به کارگیری روشی جدید برای تفسیر و مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک به کمک پارامترهای سری و موازی تانسور امپدانس کارشناسی ارشد
مهتاب رشیدی فرد تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با روش کندی-قطبش داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک کارشناسی ارشد
حمید صباغی جونی بکارگیری روش های هوشمند تلفیق داده های اکتشافی جهت شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی مس در محدوده اکتشافی زفرقند استان اصفهان کارشناسی ارشد
الهام ثقفی مطالعه ژئوشیمیایی هیدروکربور مخازن آسماری و بنگستان میدان آغاجاری کارشناسی ارشد
یاسر سلیمی دلشاد بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی دکتری
یاسر سلیمی دلشاد بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی دکتری
میثاق شهبازگهروئی تخمین فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی پیش از برانبارش در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد
معین شوکتی تخمین اشباع هیدروکربن در یکی از میادین نفتی ایران مبتنی بر تلفیق داده های لرزه ای سه بعدی با نگارهای مقاومت ویژه سازند و اعمال فرمول آرچی کارشناسی ارشد
میلاد تیموری اشتیانی ارزیابی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن جهت شبیه سازی تزریق آب کربناته در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق و قانون معادن 8105655 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق و قانون معادن 8105655 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
آشنایی با مهندسی معدن و صنایع معدنی 8105026 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2 8105394 0 17 نامشخص نامشخص 3983
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 02 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 02 نامشخص نامشخص 3973
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3