بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علی مرادزاده

علی مرادزاده

علی مرادزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3983
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 02 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 02 نامشخص نامشخص 3973
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای 8105639 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی 8105366 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 22 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 21 نامشخص نامشخص 3963
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه 8105291 2 02 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2