بخش های دانشکده

علی رضا کارگر

علی رضا کارگر

علی رضا کارگر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084266
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل زمین و نگهداری 8105266 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک محیط های پیوسته در سنگ 8105403 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 03 نامشخص نامشخص 3983
کنترل زمین و نگهداری 8105266 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط های پیوسته در سنگ 8105403 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 06 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 06 نامشخص نامشخص 3973
مکانیک محیط های پیوسته در سنگ 8105403 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
کنترل زمین و نگهداری 8105266 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ریاضی مهندسی 8105631 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (10:30 - 13:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 12 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 04 نامشخص نامشخص 3963
ریاضی مهندسی 8105631 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
کنترل زمین و نگهداری 8105266 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
استاتیک 8105008 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/02 (10:30 - 14:30) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2