بخش های دانشکده

نمایش 28 نتیجه
از 1
 
بهروز اسرافیلی دیزجی

بهروز اسرافیلی دیزجی 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
امید اصغری

امید اصغری 

دانشیار
شماره تماس: 82084229
پست الکترونیکی: 
مهدی امینی

مهدی امینی 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
عباس بحرودی

عباس بحرودی 

دانشیار
شماره تماس: 82084551
پست الکترونیکی: 
حسن بخشنده امنیه

حسن بخشنده امنیه 

دانشیار
شماره تماس: 82084141
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجتبی بها الدینی 

دانشیار
شماره تماس: 82084260
پست الکترونیکی: 
مرتضی پریچه

مرتضی پریچه 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سامان جهان بخشی

سامان جهان بخشی 

استادیار
شماره تماس: 82084239
پست الکترونیکی: 
گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن 

استادیار
شماره تماس: 82084568
پست الکترونیکی: 
محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی 

دانشیار
شماره تماس: 82084398
پست الکترونیکی: 
فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی 

استاد
شماره تماس: 82084249
پست الکترونیکی: 
مهدی رحمان پور

مهدی رحمان پور 

استادیار
شماره تماس: 82084398
پست الکترونیکی: 
حمید سرخیل

حمید سرخیل 

دانشیار
شماره تماس: 02182084563
پست الکترونیکی: 
منصور شرفی صفا

منصور شرفی صفا 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی 

استاد
شماره تماس: 82084238
پست الکترونیکی: 
میثم عابدی

میثم عابدی 

دانشیار
شماره تماس: 82084393
پست الکترونیکی: 
هادی عبداللهی

هادی عبداللهی 

دانشیار
شماره تماس: 82084567
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل عبدالهی پور

ابوالفضل عبدالهی پور 

استادیار
شماره تماس: 82084568
پست الکترونیکی: 
مهدی قراباغی

مهدی قراباغی 

دانشیار
شماره تماس: 82084556
پست الکترونیکی: 
رضا قزلباش

رضا قزلباش 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا کارگر

علی رضا کارگر 

استادیار
شماره تماس: 82084266
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد کلاه دوزان 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
عباس مجدی

عباس مجدی 

استاد
شماره تماس: 88013043
پست الکترونیکی: 
رضا محبیان

رضا محبیان 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علی مرادزاده

علی مرادزاده 

استاد
شماره تماس: 82084565
پست الکترونیکی: 
میر صالح میر محمدی

میر صالح میر محمدی 

استادیار
شماره تماس: 82084295
پست الکترونیکی: 
علی نجم الدین

علی نجم الدین 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
محمد نوع پرست

محمد نوع پرست 

استاد
شماره تماس: 82084265
پست الکترونیکی: 
نمایش 28 نتیجه
از 1